-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29740 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا پيامبر و امامان قبل از وجود آمدن انسانها و جهان آفريده شده اند ؟
پاسخ فوق نياز به يك مقدّمه دارد و آن اينكه:
بر اساس عدل الهي ، هر چيزي به جاي خود نيكوست و در نظام آفرينش هيچ گونه تبعيضي واقع نشده است و به هر موجودي آنچه استحقاق ذاتي او اقتضا كرده ، اعطا شده است . گلها در رنگ ، عطر و زيبايي يكسان نيستند ؛ هر گلي به اقتضاي ذات و طبيعتش از رنگ و بو و چشم نوازي خاصّي برخوردار است . اگر گل ها در خصوصيّات مساوي بودند ، جز يك نوع گل پديد نمي آمد و انواع ديگر از داشتن هستي محروم بودند ؛ اگر تمام گل ها « ياس » بودند ، گل هاي بنفشه ، رز ، محمّدي ، نيلوفر و . . . از نعمت هستي محروم مي شدند و اين تبعيض در آفرينش است . لازمه عدل خدا اين است كه آنچه استحقاق پديد آمدن دارد ، خواه در مرتبه عالي هستي خواه در مرتبه نازل آن ، وجود پيدا كند . آن چنان كه گل ها در رنگ ، بو و زيباي تفاوت دارند - برخي در مرتبه شديد از رنگ و زيبايي هستند برخي در مرتبه متوسط و بعضي ديگر در مرتبه نازل و پايين - موجودات ديگر هم در هستي با هم متفاوتند ؛ برخي در مرتبه اي بسيار عالي ، بعضي متوسط و برخي نيز از هستي نازل و پاييني برخوردارند . و اين تفاوت ، ذاتي موجودات در مراتب مختلف است . هنگام خلقت ، با لحاظ مراتب وجود ، موجود برتر در ابتدا و موجودات داراي قابليّت بسيار ضعيف در آخرين مرتبه از هستي آفريده مي شوند .
انسان كنجكاو مي خواهد بداند زيباترين و عالي ترين موجود در مرتبه وجودي كيست ؟
و مي بيند كه عقل در اين رابطه سكوت كرده و قادر به ارائه پاسخ روشني نيست . اين جاست كه وحي به ياري ما مي آيد . و بر زبان پيامبر اكرم ( ص ) كه زبان وحي است جاري مي شود . ايشان مي فرمايند كه : نور ايشان و نور علي و نور اهل بيت ( عليهم السلام ) قبل از خلق نظام عالم آفريده شده بود .
عبداللَّه بن مسعود از پيامبر نقل مي كند كه رسول خدا به من فرمود : به درستي خداي متعال دو هزار سال پيش از آفرينش خلق ، من و علي ( ص ) را از نور عظيم آفريد ؛ آن هنگام كه تسبيح و تقديسي وجود نداشت .
{P - كتاب احقاق الحق ، ج 5 ، ص 250 - 249 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.