-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه ائمه ( عليهم السلام ) بعد از شهادتشان بر افراد ظاهر مي شوند ، چنان كه بعضي ها ادعا كرده اند ؟
ظهور ائمه اطهار ( عليهم السلام ) براي اشخاص ( بعد از آنكه حيات دنيوي را به سبب شهادت از دست داده اند ) امري ممكن است . و لكن اثبات آن براي شخصي كه ادعا كند كه يكي از حضرات ائمه ( عليهم السلام ) را ديده بسيار مشكل است . و بيان او هر چند ممكن است ظن آور باشد ولي علم آور نيست ، و به همين جهت اگر بگويد ، فلان امام ( عليه السلام ) بر من ظاهر شد و مطلبي را سؤال كردم و ايشان چنين پاسخ فرمودند ، حجّت نبوده و نمي توان به آن استناد كرد . و در اين مطلب تفاوتي بين حضرت حجت امام زمان ( عليه السلام ) كه در قيد حيات دنيوي هستند و ديگر ائمه معصومين ( عليهم السلام ) نيست .
ظهور ائمه اطهار ( عليهم السلام ) براي اشخاص بعد از مرگ امري غير طبيعي است ، زيرا مرگ بين فرد و دنيايش جدايي مي اندازد و ظهور دنيوي شخص را مي گيرد ؛ و پس از مرگ ظهور برزخي دارد .
عقيده ما اين است كه اين امر غيرطبيعي به سبب ولايت تكويني و سعه وجودي آنان است . وجود آنان محيط براي عوالم سه گانه ( دنيا ، برزخ و قيامت ) است . هر چند به اقتضاي امر طبيعي ، روح در قالب مثالي به عالم برزخ انتقال يافته و لكن به لحاظ احاطه وجودي و ولايت تكويني ظهوري خاص در طبيعت دارند و براي افرادي كه بخواهند ظاهر مي شوند . آن چنان كه حضرت مهدي ( ص ) ظاهر مي شود و اين ولايت و سعه وجودي و احاطه همه جانبه براي حضرت زهرا ( 3 ) ثابت است . مسأله سعه وجود ، ولايت تكويني و احاطه آنان بر عوالم ثلاث اموري ثابت شده است كه از احاديث وارده در فضايل آن بزرگواران و نيز امّ الائمه حضرت فاطمه ( 3 ) استفاده مي شود .
و ظهور آنان براي اشخاص اختصاص به مكان و زمان خاص ندارد ، هر چند برخي مكانها و برخي زمانها در اين مسأله اولي هستند . و لغت و زبان خاص آنان هر چند عربي است ولكن عالم به همه زبانها مي باشند كرامات و معجزات ائمه ( عليهم السلام ) هر چند باعث تغييراتي در پديده اي مي شد ، و لكن نظم جهاني را به هم نمي زند و با وجود ولايت تكويني بر هر نوع تصرّفي ( كه امكان داشته باشد ) قادرند . از جمله آثار احاطه وجوديي آنان ، علم غيب و پيشگويي است . احاديث نور و احاديث مربوط به واسطه فيض دليلي واضح بر احاطه وجودي آن پيشوايان بزرگ است .
جهت اطّلاع بيشتر به كتاب اثباةالهداه ( كه در معجزات و كرامات رسول اللَّه ( ص ) ) و اهل بيت ( عليهم السلام ) است و كتاب « نهج الولايه » نوشته استاد محترم آيت اللَّه حسن زاده آملي و كتاب « امام شناسي » نوشته آيت اللَّه سيّد محمّد حسين طهراني و نيز جزوات منتشر شده در راه حق تحت عنوان احاديث نور و احاديث واسطه در فيض و محبّت ، مراجعه كنيد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.