-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29913 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا زيارت قبور ائمه ( عليهم السلام ) و بوسيدن ضريح آنها اثري براي ما دارد ؟
زيارت قبور ائمه ( عليهم السلام ) صرفاً مانند زيارت قبور ساير مسلمين نيست كه فقط براي اهداء ثواب و يا بار مرگ و آخرت باشد بلكه آن چنان كه در آبدار حضور در محضر قبور معصومين ( عليهم السلام ) در روايات وارد شده است . اين زيارت وسيله اي است براي تطهير نفس و تزكيه روح و مورد عنايات خاص آنها واقع شدن ، زيرا همانطوري كه زمانها داراي قدامتي هستند مانند ماه رمضان يا شبهاي قدر و روز جمعه و يا اعيار مسلمين كه آن زمان خاص داراي بركني از جانب خداوند است .
مكانها هم داراي بركات و ويژگي هايي هستند كه در اثر امر خاصّي يا مدفن پيامبري داراي بركت و خير مي شوند . همانطور كه امكان دارد مكاني به خاطر مسئله اي يا عذابي داراي شومي و خباثت باشد چنان كه در روايات وارد شده كه رسول خدا ( ص ) در سال نهم هجري ، به سوي غزوه تبوك مي رفت به سرزمين حجر - شهر قوم ثمود در وادي القري ، در مسير مدينه به شام - كه رسيدند ، پيش از عبور از آن پياده شدند و سياهيان از چاه آب كشيدند كه منادي پيامبر فرياد زد ، از آب چاه اينجا ننوشيد! و براي نماز با آن وضو نسازيد! مردم هر چه در آبگيرهاي خود داشتند به زمين ريختند و عرض كردند ، رسول خدا با آنها خمير ساخته ايم ، حضرت فرمودند آنها را به شترها بدهيد مبادا آنچه كه به آنها رسيده به شما هم برسد .
پس مكانها يا متبرك به وجودي مي شوند يا شوم متنجس به امري ، و چون قبور و محل دفن اولياء حق و ائمه معصومين ( عليهم السلام ) از بركت وجود آنها متبرك شده است طبيعي است كه حضور در آن مكان و نماز خواندن و خواندن زيارت و بوسيدن ضريح و . . . قطعاً روح آدمي را متبرك نموده و سبب آمرزش گناهان انسان و نوراني شدن دل و تطهير نفس مي شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.