-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اهل بيت از نظر شيعه و سني چه كساني هستند و آيا زنان حضرت رسول خدا باتوجه به آيه تطهير جزء اهل بيت مح
گرچه آيهئ تطهير ((انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم

تطهيراش; خداوند اراده كرده است كه ناپاكي و پليدي را از شما (اهل بيت پيامبر) دور

كند و شما را از هر نظر پاك سازد)). در لابلاي آيات مربوط به همسران پيامبر(ص)

آمده است ولي لحن اين آيه با آيات قبل و بعد تفاوت دارد و نشان ميدهد كه هدف

ديگري را دنبال ميكند. چرا كه آيات قبل و بعد همه با ضماير جمع مونث است

ولي اين آيه مورد بحث با ضمائر جمع مذكر آمده است!

در آغاز اين آيه همسران پيامبر(ص) را مخاطب ساخته و به آنها دستور ميدهد

كه در خانههاي خود بمانند و همانند رسوم جاهليت نخستين درميان مردم ظاهر

نشوند و موازين عفت را رعايت كنند، نماز را برپا دارند و زكات را پرداخت كنند وخدا و رسولش را اطاعت نمايند (و قرن في بيوتكن و لاتبرجن تبرج الجاهلي

و اطعن الله و رسوله) تمام شش ضميري كه در

و آتين الزكا

الاولي و اقمن الصلو

اين بخش از آيه آمده است همه به صورت جمع مونث است. (دقت كنيد).

سپس لحن آيه طور ديگري ميشود و ميفرمايد: خداوند ((تنها)) ميخواهد

پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور سازد و شما را كاملاش پاك كند)) (انما يريد الله

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراش).

در اين بخش از آيه دو ضمير جمع به كار رفته است كه هر دو به صورت جمع

مذكر آمده است درست است. كه صدر و ذيل يك آيه معمولاش يك مطلب را دنبال

ميكند ولي اين سخن در جايي است كه قرينهاي بر خلاف آن وجود نداشته باشد،

بنابر اين كساني كه اين قسمت از آيه را نيز ناظر به همسران پيامبر دانستهاند سخني

بر خلاف ظاهر آيه و قرينهئ موجود در آن; يعني تفاوت ضميرها گفتهاند.

از اين گذشته در مورد اين آيه دسترسي به روايات متعددي داريم كه علماي

بزرگ اسلام اعم از اهل تسنن و شيعه آن را از شخص پيامبر اكرم(ص) نقل كردهاند و

در معروفترين منابع فريقين كه مورد قبول آنها است اين روايات به وفور و كثرت

آمده است.

اين روايات همگي حاكي از آن است كه مخاطب در اين آيه، پيامبر اسلام (ص)

و علي و فاطمه و حسن و حسين(عليهم السلام) ميباشند (نه همسران پيامبر) كه

بعداش به طور مشروح خواهد آمد.

تعبير به انما كه معمولاش براي حصراست و در فارسي امروز به جاي آن فقط يا

تنها گفته ميشود دليل بر اين است كه موهبتي كه در اين آيه آمده ويژهئ خاندان

پيامبر(ص) است و شامل ديگران نميشود.

جمعي از مفسران اهل سنت، اهلبيت را به معني همسران پيامبر(ص)

دانستهاند ولي همان گونه كه گفتيم تغيير سياق آيه و تبديل ضميرهاي جمع مونث

در ماقبل و ما بعد اين آيه به جمع مذكر دليل روشني بر اين است كه اين جمله

محتواي جداگانه دارد و منظور از آن چيز ديگري است. مگر نه اين است كه خداوند

حكيم است و قرآن در حد اعلاي فصاحت و بلاغت و همه تغييرات آن، روي

حساب است.

گروهي ديگر از مفسران آن را مخصوص به پيامبر و علي و فاطمه و حسن و

حسين(عليهم السلام) دانستهاند. و روايات فراواني كه در منابع اهل سنت و شيعه

وارد شده و در ذيل به بخشي از آنها اشاره ميكنيم گواه بر اين معني است.

و شايد به دليل وجود همين روايات است كه حتي كساني كه آيه را مخصوص

به اين بزرگواران ندانستهاند، معني وسيعي براي آن قائل شدهاند. كه هم اين

بزرگواران را شامل ميشود و هم همسران پيامبر(ص) را، و اين تفسير سومي است

و در آيه است.اما رواياتي كه دليل اختصاص آيه به پيامبر و علي (ع) و بانوي اسلام فاطمهئ

زهرا(س) و دو فرزندشان حسن و حسين (عليهما السلام) ميباشد، همانگونه كه

اشاره شد بسيار زياد است.

از جمله هيجده روايت تنها در تفسير الدر المنثور نقل شده است كه پنج روايت

از ام سلمه، سه روايت از ابو سعيد خدري، يك روايت از عايشه يك روايت از

بن

انس، دو روايت از ابن عباس، دو روايت از ابي الحمرا، يك روايت از وائل

اسقع، يك روايت از سعد، يك روايت از ضحاك بن مزاحم، يك روايت از زيد بن

ارقم است.

مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان رواياتي را كه در اين باره وارد شده

بيش از هفتاد روايت ميشمرد و ميفرمايد: آنچه از طريق اهل سنت، در اين زمينه

نقل شده بيش از آن است كه از طرق شيعه وارد شده است! و راويان ديگري را غير

از افرادي كه در بالا نام برديم نيز بر آنها ميافزايد (رواياتي كه روايت آنها در غير

تفسير الدر المنثور آمده است.)

بعضي نيز تعداد روايات و كتبي را كه اين روايات در آنها نقل شده بالغ بر صدها

ذكر كردهاند و بعيد نيست چنين باشد.

در اينجا تنها قسمتي از آن روايات را با ذكر منابع آنها ميآوريم تا روشن شود،

نزلت في النبي(ص) و علي و

آنچه واحدي در اسباب النزول ميگويد: ان الاي

لايشاركهم فيها غيرهم; اين آيه در

و الحسنين(عليهماالسلام) خاص

فاطم

خصوص پيامبر اكرم(ص) و علي و فاطمه و حسنين (عليهم السلام) نازل شده و

كس ديگري در آن با آنها مشاركت ندارند، يك واقعيت است.

اين احاديث را ميتوان در چهار بخش خلاصه كرد.

1 ؤ رواياتي كه از بعضي از همسران پيامبر(ص) نقل شده وبا صراحت ميگويد:

هنگامي كه پيامبر (ص) سخن از اين آيه شريفه ميگفت، از حضرتش سوئال كرديم

كه آيا ما هم جز اين آيه هستيم؟ فرمود: شما خوبيد اما مشمول اين آيه نيستيد!

از جمله ثعلبي در تفسير خود از ام سلمه همسر گرامي پيامبر(ص) نقل ميكند

كه پيامبر(ص) در خانهئ خود بود كه فاطمه(س) غذايي نزد آن حضرت آورد،

پيامبر(ص) فرمود: ((همسر و دو فرزندت حسن و حسين(ع) را صدا كن))، آنها

آمدند، سپس غذا خوردند بعد پيامبر(ص) عبايي برآنها افكند و گفت: اللهم!

هولا اهل بيتي و عترتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراش; خداوندا اينها

اهل بيت من و عترت منند، پليدي را از آنها دور كن، و از هر گونه آلودگي پاكشان

گردان.)) و در اينجا بود كه آيه ((انما يريد الله....)) نازل شده... من گفتم اي رسول خدا:

آيا من هم با شما هستم؟ فرمود: ((انك الي خير; تو بر نيكي هستي)) (اما در زمرهئ اين

گروه نيستي).

و نيز ثعلبي از علماي معروف اهل سنت كه در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن

پنجم ميزيسته و تفسير كبير او معروف است از عايشه، همسر پيامبر(ص) چنين

نقل ميكند:

هنگامي كه از او دربارهئ جنگ جمل و دخالتش در آن جنگ ويرانگر سوئال

كردند (با تاسف) گفت: اين يك تقدير الهي بود! و هنگامي كه دربارهئ علي(ع) سوئال

كردند، چنين گفت:

آيا از من دربارهئ كسي سوئال ميكني كه محبوبترين مردم نزد پيامبر(ص) بود و

از كسي ميپرسي كه همسر محبوبترين مردم نزد رسول خدا(ص) بود، من با

چشم خود ديدم علي و فاطمه و حسن و حسين(ع) را كه پيامبر(ص) آنها را در زير

پارچهاي جمع كرده بود و فرمود: خداوندا! اينها خاندان منند و حاميان من، رجس

و پليدي را از آنها ببر و از آلودگيها پاكشان فرما، من گفتم اي رسول خدا آيا من نيز از

آنها هستم فرمود: دور باش تو بر خير و نيكي هستي (اما جز اين جمع نيستي)... .

اين گونه احاديث با صراحت ميگويد كه همسران پيامبر جز اهلبيتدر اين

آيه نبودند.

2 ؤ داستان حديث كسا در روايات فوق العاده فراواني با تعبيرات مختلف ودر

كتب زيادي مثل مسلم در صحيح، از قول عايشه و همچنين حاكم در مستدرك و

بيهقي در سنن و ابن جرير در تفسيرش و سيوطي در الدر المنثور آورده است.

نكتهئ ديگر اين كه فخر رازي بمناسبتي در ذيل آيه مباهله (آيه 61 سوره آل

عمران) بعد از نقل اين حديث (حديث كسا) ميافزايد: ((بدان كه اين روايت

همچون روايتي است كه صحتش مورد اتفاق در ميان علماي تفسير وحديث است.

وامام احمد حنبل در مسند خود، اين حديث را از طرق مختلف آورده است.

3 ؤ در بخش ديگري از روايت كه آن نيز متعدد و فراوان است ميخوانيم كه

بعد از نزول آيهئ تطهير پيامبر(ص) تا چندين ماه (كه بعضي شش ماه و بعضي نه ماه

است) هنگامي كه براي نماز صبح از كنار خانهئ فاطمه(ص) ميگذشت صدا ميزد:

! يا اهل البيت! انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و

الصلو

يطهركم تطهيراش)). اين حديث در كتب شواهد التنزيل با راويان مختلف نقل شده

است و پيداست كه تكرار اين سخن از ناحيه پيامبر(ص) در آن مدت طولاني يك

مساله حساب شده بوده است. او ميخواسته به وضوح و با تاكيد پي در پيروشن

سازد منظوراز اهل بيت تنها اهل اين خانهاند تا در آينده ترديدي براي كسي باقي

نماند. وجاي تعجب و حيرت است كه با اين همه تاكيد وتكرار باز مساله براي

بعضيها نامفهوم مانده است.

4 ؤ روايات زيادي كه از ابوسعيد خدري صحابه معروف نقل شده و اشاره به

آيه تطهير كرده، با صراحت ميگويد: اين آيه درباره رسول خدا و علي و فاطمه و

حسن و حسين عليهم السلام نازل شده است.

كوتاه سخن اينكه رواياتي كه دربارهئ آيهئ تطهير و اختصاص آنها به پيامبر(ص) و

علي و فاطمه و حسن و حسين كه در منابع معروف اسلامي آمده اگر بخواهيم

احصا كنيم از هزار هم ميگذرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.