-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3022 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت اين كه بيش تر جوان ها طرفدار جناح چپ هستند چيست ؟

جناح چپ و در رأس آن جناب رياست محترم جمهوري , در موقع انتخاباتِ رياست جمهوري وهنگان ارائهء برنامه هاي آيندهء دولت خود, در سخنراني ها و روزنامه ها و مصاحبه ها مطالب و شعارهايي را مطرح كردند كه براي عده اي مخصوصاً نسل جوان جذّاب و دلربا بود, مثل استقلال , آزادي در بيان , نوشتار و ايجادجامعهء مدني و درك جوانان و حل معضل و مشكل آنان و...; اين شعارها براي همه جذاب است , مخصوصاًنسل جوان ; به همين علّت از جناح چپ حمايت كردند. به علاوه مدّت زيادي جناح راست حاكم و همهء كارهادر اختيار آن ها بود و طبيعت انسان دين است كه هميشه دنبال گروه نو و جديد باشد. ضمناً جوان ها معتقدندگروه راست تا كنون نتوانسته است مشكلات را حل كند. به قول استاد مطهري ره انسان طالب چيزي است كه ندارد و رو گردان از چيزي است كه دارد. و وِرْد زبان جوان ها اين است كه كار كساني كه قدرت را در دست داشتند ديديم , يك مدت هم قدرت رابه كساني واگذار كنيم كه از صحنه خارج بوده اند.

البته علل و عوامل ديگري نيز دخالت دارد كه جاي بيانش نيست .

اميدواريم حمايت هاي جوانان هم چنان از رياست محترم جمهوري ادامه داشته باشد, اما يقيناً اين حمايت ها تا وقتي است كه جناح چپ به شعارهاي خود جامهء عمل بپوشاند و اگر روزي جوانان متوجه شونداين ها تنها شعار است و از عمل خبري نيست , قطعاً دست از حمايت خود خواهند كشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.