-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30307 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از قضا و قدر چيست؟ آيا فقط در مورد مرگ مطرح است يا درباره انسان و ساير موجودات هم وجود دارد؟ آيا درست است هر كسي بميرد، بگوييم قضا و قدر بوده است؟

منظور از قضا و قدر اين است كه خدا مقدّر و اندازهگيري كرده كه بشر كارهاي خود را از روي اختيار انجار دهد، نه اين كه تقدير او را به انجام يك كار مجبور سازد.

پس قضا و قدر به معناي مجبور ساختن نيست. انسان به هر سو كه رو آورد، قضا و قدر او است كه با دست خود آن را انتخاب مي كند. انسان فقط يك نوع سرنوشت ندارد، بلكه سرنوشتهاي گوناگوني در پيش دارد كه ممكن است هر كدام از آنها جانشين ديگري گردد، مثلاً اگر كسي بيمار شود و معالجه كند و نجات يابد، به موجب سرنوشت و قضا و قدر است؛ نيز اگر معالجه نكند و رنجور و بيمار بماند و يا بميرد، باز به موجب سرنوشت و قضا و قدر است. هر چيزي كه در جهان واقع شود، به قضا و قدر الهي است. منافاتي ندارد كه در عين حال كارهاي ارادي انسانها با اختيار خدا انجام پذيرد؛ يعني قضا و قدر الهي چنين تقلق گرفته كه انسان به اختيار كاري را انجام داده يا آن را ترك نمايد.

مثالي كه در سؤالتان آوردهايد كه با بي احتياطي خود يا ديگري تصادف كند و بميرد، اين نيز به موجب سرنوشت و فضا و قدر است و در عين حال خودش دخالت دارد. علي(ع) از پاي ديوار كجي برخاست و پاي ديوار ديگري نشست. يكي به او گفت: آيا از قضاي الهي فرار مي كني، پاسخ داد: از فضاي خدا به قدر او و قضاي ديگر فرار مي كنم؛ بنابراين شخص اگر بي احتياطي كند و تصادف نمايد، به قضا و قدر الهي است اما اگر بي احتياطي نكند وتصادف ننمايد، نيز به قضا و قدر الهي است. خداوند به قضا و قدر خود تعيين نموده كه اگر شخصي بي احتياطي كرد، تصادف خواهد نمود و اگر نكرد، تصادف نخواهد كرد. هر دو به قضا و قدر او است.

سرانجام انسان هر طرفي را كه اختيار كند، نوعي سرنوشت اختياري و قضا و قدر است و تحت قانون عليت عمومي است. بنابراين عقيده به قضا و قدر، انسان را از فعاليت و كوشش باز نميدارد.

پس مقدرات الهي يعني خداوند بر اساس علل، معلول هايي را ايجاد مي كند، مثلاً اگر نمك، آب و غذا را شور مي كند، مقدّر الهي است. هيچ وقت نمك آب را شيرين يا ترش و تلخ نميكند.

خداوند براي هر معلولي علتي قرار داده، يعني مقدّر كرده است تا علت خاص ايجاد نشود، معلول حادث نشود. در آيات مي خوانيم كه هر چيزي محدود به مرزي است كه از آن حد تجاوز نميكند.

در سوره طلاق آيه 3 آمده: قد جعل اللَّه لكل شيء مقدراً؛ خدا براي هر چيز مقدّر و اندازهاي قرار داده است. در سوره حجر آيه 12 مي خوانيم: و إنْ من شيء إلاّ عندنا خزائنه و ما تنزله الاّ بقدر معلوم؛ هر چيزي خزائنش نزد ما است و به جز به مقدار معيّن آن را نازل نميكنيم.(1)

در واقع قضا و قدر، سنّتهاي الهي حاكم بر جهان هستي، از جمله زندگي انسانها و قانون عليت (كه در جهان حكم فرما است) مي باشد كه ما انسانها از برخي آنها آگاهي داشته و نسبت به برخي بي خبريم.

براي توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ك: عدل الهي و انسان و سرنوشت، شهيد مطهري مراجعه نماييد.

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 3، ص 83 به بعد و ج 10، ص 137.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.