-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30324 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين نظريه فلاسفه صحيح است كه در قيامت (معاد) روح جسمي هم شأن خود را ميسازد؟

روح و بدن در حقيقت جدا از هم نيستند، بلكه كاملاً به هم پيوستهاند و همانند ماده و انرژي لازم و ملزوم يك ديگرند؛ با هم پرورش مييابند و با هم تكامل ميكنند.

بنابراين بقاي هيچ يك از آن دو بدون ديگري ممكن نيست.

از سوي ديگر همان طور كه جسم دو انسان هيچ گاه از تمام جهات مثل هم نيست، دو روح نيز همانند يك ديگر نيست. همان طور كه جسم بدون روح ناقص است، روح نيز بدون جسم كمبود دارد.

به عبارت ديگر: روح فرمانده و عامل مؤثر است و بدن فرمانبر و ابزار كار. همان طور كه هيچ فرمانده و هنرمندي از فرمانبر و يا ابزار كار بي نياز نيست، روح بي نياز از جسم نيست؛ اما روح در جهان ديگر چون در سطح بالاتر از اين جهان قرار ميگيرد، به همان نسبت بايد جسمي كاملتر و عاليتر در اختيار داشته باشد و چنين هم خواهد بود.(1)

در هر صورت در هيچ نشئهاي روح بدون بدن نخواهد بود، ولي در هر نشئهاي روح بدن متناسب با آن نشئه را خواهد داشت.

در قيامت نيز روح به بدن متناسب با آن عالم تعلق خواهد گرفت، ولي آن بدن طوري است كه هر كس آن را ببيند، ميشناسد و ميگويد اين همان فردي است كه در دنيا او را ديدهام.

برخي فلاسفه ميگويند: اعمال ما ملكات اخلاقي ما را ميسازد و ملكات اخلاقي هويت ما را تشكيل ميدهد؛ يعني با كارهاي خوب و بدي كه انجام ميدهيم، دائماً در حال ساختن يك بدن خوب يا بد، زشت يا زيبا براي خود هستيم. عالم قيامت ظرف ظهور اين بدن است، نه ظرف حدوث آن، بنابراين در همين دنيا انسان در حال ساختن بدني مثالي و اخروي براي خودش است.

پينوشتها:

1 - مكارم شيرازي، معاد و جهان پس از مرگ، ص 7 - 316.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.