-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30325 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سرنوشت به اراده انسان تعيين ميگردد يا به اراده خداوند؟

هيچ ترديدي نيست كه همه رخدادها در جهان خلقت به مشيت و اراده الهي صورت ميگيرد و هيچ امري خارج از دايره قدرت الهي نيست. به تعبير قرآن برگي هم كه از درخت به زمين ميافتد، به علم و اراده الهي است.(1) هر كاري كه از انسان سر ميزند، به مشيت الهي است اما چگونگي جريان مشيت و اراده الهي بر دو گونه است و آدمي تفاوتي عمده و اساسي با ديگر موجودات دارد، چرا كه داراي اختيار است و خداوند خواسته است كه انسان با اختيار خويش، كارها را انجام دهد.

بنابراين مشيت الهي در مورد انسان و مانند او آن است كه با اختيار خود كارها را انجام دهد اما در مورد ساير موجودات غيراختياري است.

بر اين اساس اختيار انسان در طول مشيت الهي است؛ يعني خداوند خواسته كه انسان توان خواستن و انتخاب را داشته باشد. به همين خاطر اگر شما تمام علل و عوامل مورد نياز براي انجام كاري را فراهم نموده و بر آن اقدام نماييد، آن واقعه اتفاق خواهد افتاد. حال آيا اين كار برخلاف مشيت الهي صورت گرفته است؟ مسلّماً چنين نيست، ولي مشيت خدا چيزي اضافه بر همان اسباب و علل و تأثير بخشيدن به آنها نيست.

در مورد انسان هم مشيت او بر آزاد و مختار بودن انسان است. بنابراين فعاليتهاي ارادي انسان جبري نبوده و طبق خواست شخص صورت ميگيرد. در عين حال به مشيت الهي نيز مستند ميشود، يعني اگر انسان اراده كند كه با دست خود سيلي به صورت يك شخص بزند، به اراده و مشيت خدا صورت گرفته و اگر اراده كند كه اين كار را نكند و دست نوازش بر سر بچه بكشد، باز به مشيت الهي است. در واقع مشيت خداوند تعلق گرفته بر اين كه انسان با اراده خود يكي از آن دو را انتخاب كند و هر يك را كه انتخاب كند، به مشيت الهي خواهد بود.

اموري مثل انتخاب همسر يا محل سكونت و شغل براساس خواست و اختيار انسان است. شاهدش اين كه هر زمان اراده كند، ميتواند شغل خويش را رها نموده و يا محل زندگي خود را تغيير دهد و يا از اول وارد آن شغل نشود. خداوند نيز ارادهاش، به اختيار آدمي تعلق گرفته، يعني اراده نموده كه به اختيار خويش و با تحقيق و جستجو همسري را انتخاب نموده و با او زندگي كند. ميبينيم همه براساس اختيار است و اموري از قبيل بخت و اقبال و سرنوشت هرگز موجب سلب اختيار نميشوند.

پينوشتها:

1 - انعام (6) آيه 59.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.