-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اراده خدا در طول و عرض اراده انسان است، يعني چه؟

ارادة الهي در طول ارادة انسان است نه در عرض آن، يعني اين گونه نيست كه اراده انسان در مقابل اراده الهي باشد، به اين معنا كه يا اراده خدا محقق شود، يا اراده انسان كه اين معناي در عرض هم بودن اراده ها است. اگر اراده ها در عرض هم باشد، آن وقت اگر بگوييم كه در همه كارها اراده خدا تحقق مي يابد، معناي آن چنين است كه هيچ كاري به اراده انسان نيست و انسان مجبور مطلق است و يا اگر به ارادة انسان واقع شد، اراده خدا كنار برود و باطل باشد، بلكه بدين نحو است كه كارهاي انسان هم به ارادة خدا است و هم به ارادة خودش و در واقع ارادة انسان زير مجموعة اراده خدا است؛ يعني خدا خواسته و اراده كرده كه انسان كارهاي خود را با اختيار و ارادة خودش انجام دهد. انسان وقتي مي خواهد آب بنوشد، با اختيار خود اراده مي كند و ليوان آب را برمي دارد و مي خورد. بنابراين انسان آب را با اجبار نخورده، بلكه با اختيار خودش نوشيده است. از طرفي آب نوشيدن انسان با ارادة خدا هم هست، زيرا كه خداوند اراده كرده كه انسان با اراده خود آب بردارد و بخورد و اين معناي در طول بودن ارادة خدا و انسان است.

به تعبير ديگر: ارادة خدا در مورد انسان و كارهاي او به معني نفي ارادة انسان نيست (تا در عرض هم باشند). زماني چنين مي شود كه اراده خدا جانشين ارادة انسان شود، يا ارادة انسان جانشين ارادة خدا شود. معناي در طول بودن اراده اين است كه كاري كه با اراده انسان صورت مي گيرد، با تمام مقدمات و آثارش يكجا تحت ارادة خدا است. كار انسان با ارادة خودش رابطة علت و معلولي دارد، (البته به عنوان جزء العله، نه علت تامه) انسان بايد اراده كند تا كاري انجام گيرد. انسان اراده نكند، كار تحقق نمي يابد، اما همين علت و معلول و نيز مبادي و مقدمات ديگر، همه تعلق ارادة الهي است. علت قريب و مباشر اين كار ارادة انسان است. پس اراده الهي در طول اراده انسان است.[23]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.