-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اصل انسان چيست؟ آيا انسان همين جسم مادي است، يا روح او است؟

برادر گرامي! با سپاس از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد و سؤالات خويش را با ما در ميان گذاشته ايد. اينك پاسخ ها:

اصل انسان روح است، و جسم ابزاري است براي فعاليت روح. آنچه شخصيت واقعي انسان را تشكيل مي دهد و من واقعي محسوب مي شود، بدن و جهازات بدني و هر چه از توابع بدن به شمار مي رود نيست، زيرا بدن و دستگاه بدني و توابع آن در حال تغيير و دگرگوني دائمي است و ثابت نمي مانند، بنابراين اين ها در همين جهان تدريجاً منهدم مي گردند. چيزي كه شخصيت واقعي ما را تشكيل مي دهد و من واقعي ما محسوب مي گردد، همان است كه از آن به روح تعبير مي گردد. {1}

روح از نظر مقام و مرتبة وجودي، در افقي بالاتر از افق ماده و ماديات قرار گرفته است. به تعبير فلاسفه اسلامي: روح هر چند محصول تكامل جوهري طبيعت است، اما طبيعت در اثر تكامل جوهري كه تبديل به روح يا نفس مي شود، افق وجودي و مرتبه و مقام واقعي اش عوض مي شود و در سطح بالاتري قرار مي گيرد؛ يعني از جنس عالَمي ديگر مي شود كه عالم وراي طبي[عت است، به همين جهت آدمي با مردن زندگيش به پايان نمي رسد، بلكه از يك عالم به عالمي ديگر منتقل مي شود. راستي در هنگام مرگ چه چيزي رخ مي دهد؟ جالب است بدانيد در هنگام مرگ آن حقيقت فوق مادي بازستانده و تحويل گرفته مي شود، قرآن از مرگ به توفي تعبير كرده است؛ توفي؛ يعني چيزي را به صورت تمام و كامل دريافت نمودن. حال از شما ميپرسيم: در هنگام مرگ از آدمي چه چيزي دريافت مي شود؟ مسلّماً آن دريافت شده بدن و جسم آدمي نيست، چون بدن با مرگ بي خاصيت و متلاشي مي گردد. پس چيزي كه گرفته مي شود، غير از بدن است كه در قرآن از آن به روح يا نفس تعبير شده است. به همين علّت ما در فرهنگ و عرف خودمان مي گوييم: در هنگام مرگ آدميقبض روح مي شود؛ يعني روحش كه اساسي و ماهيت وجودي اش است، باز ستانده مي گردد، و اين اصل و اساس انسانيت انسان است.

شهيد مطهري بعد از بيان عبارات مذكور مي گويد: نيمي از معارف غير قابل انكار اسلامي بر اصالت روح و استقلال آن از بدن و بقاي بعد از مرگ آن استوار است. هم چنان كه انسانيت و ارزش هاي واقعي انسان بر اين حقيقت استوار است و بدون آن همة آن ها موهوم محض است.

[1] نساء (4) آية 97.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.