-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30435 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين همه زيباييهاي عالم (منظره خوش، بوي خوش، خط خوش، صورت زيباي زن و انواع زيباييهاي ديگر) جلوهاي از جمال حق است يا آن كه جمال الهي مستقل از اينها ميباشد؟ آيا ميتوان از اين نوع جمالها به جمال الهي دست يافت؟

تمام زيباييهايي كه در عالم هستي وجود دارد، پرتويي از جمال حق و جلوهاي از ذات اقدس متعال است.

بر اساس اعتقادي كه بدان پاي بنديم، جهان هستي را با تمام زيبايي هايش، آفريده پروردگار ميدانيم، موجودي كه ميتواند چنين زيباييها را بيافريند، پس بايد خودش منبع و مصدر آن باشد اگر در وجود پروردگار نباشد، چگونه ميتواند ايجاد كند؟ ذات نايافته از هستي بخش كي ميتواند كه بود هستي بخش؟!

اين همه زيبايي و جلوت و جمال، پرتوي از تجلّي حضرت حق ميباشد و اين درست اداي حق تمام موجودات حقّ است كه همه زيبا باشند. اگر چيزي زشت به نظر ميآيد گرچه ممكن است معلول عوامل تزاحم كه سرشت طبيعت دنيا از آن بي نصيب نيست باشد، ولي با اين حال چون خود اثر، صنع و بهره موجود است، پس نزد او جمال و زيبايي است در يك طور و فرض نيز ما آن را زيبا ميدانيم، زيرا بايد مجموعه هستي را با هم بنگريم و در يك سياق قرار دهيم.

خداوند چون خود زيباست، زيبا آفرين است و زيبايي را دوست دارد، رسول گرامي اسلامصلي الله وعليه وآله وسلم فرمود: خداوند جميل است ، زيبايي و اخلاق پسنديده را ميپسندد و اخلاق ناپسنديده را ناپسند ميدارد.

{P . كنز العمال، ج 6، ص 640.

البته به اين نكته توجه كنيم كه زيبايي اجسام، نباتات، حيوانات و انسانها، چون مرواريد، گل، آهو، صورت زيبا، فقط زيبايي ظاهري است كه آن هم نعمتي از نعمات خداونداست. ولي زيبايي در هر مقولهاي معناي خودش را دارد.

در ميان احاديث متعدد زيبايي هر چيزي توصيف شده است. اميرمؤمنانعليهالسلام فرمود: جمال دين پارسايي و تقوا است. زيبايي ظاهري، صورت زيبا است. زيبايي بنده فرمانبرداري و اطاعت است. زيبايي مرد، وقار و{P . صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج 2 ص 298 - 297 به نقل از غرر الحكم، ج 1.

{P . همان.

{P . همان.

سنگيني است. زيبايي عالم در عمل به علمش است. در لابلاي اين احاديث به مجموعهاي از زيباييهاي{P . همان.

{P . همان.

ظاهري و باطني اشاره شده است.

حافظ ميسرايد:

اين همه نقش مي و نقش و نگارين كه نمود،

يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

آيا ميشود اين زيباييهاي عالم از هر نوع كه باشد، راهي براي رسيدن به جمال الهي باشد؟ اين سؤال دو پاسخ دارد كه هم ميتواند باشد و هم نميتواند باشد.

اگر در زيباييهاي اين عالم متوقف شويم و آنها را نهايت و پايان زيبايي ببينيم و در آنها اسير و گرفتار شويم و همان گونه كه در آيات قرآن ذكر شده، در فتنه زن و فرزند و... گرفتار شده و سرگرم آنها شويم و از آنها پلي به حقيقت و زيبايي مطلق نزنيم و آنها را آيت و نشانهاي از جمال حق نبينيم و در عشق مجازي اسير شده و متوقف شويم، اين عشق ما را به آن جمال مطلق نميرساند اما آنان كه زيباييهاي آفرينش را هنر صُنع خدا ميدانند، ولي به اندازه مجاز از آن بهره ميبرند و آن را نشانهاي از جمال حق و منشأ فيض دانسته و فروغي از رخ جانان ميدانند، براي رسيدن به اصل و مبدأ به سوي چشمه اصلي راه ميسپارند. آنان ميپندارند، اگر چه زيباييها فروغ رويكرد آفريدگار هستي است، ولي چون پايدار نيست، پس از آن، به عنوان پلي براي رسيدن به زيبايي مطلق و جاودانه استفاده ميكنند.

زيبا آفرين، خود زيباست ودر كارش نقصي نمودار نيست. هنر زيبا آفرين، پرورش در حدّ كمال و پيراستگي از هر نقص است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.