-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30438 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

در قيامت چه كساني در پيشگاه خدا جوابگوي ضجه كودكان گرسنه و بركشيده جامعه ما و ساير جوامع هستند؟

در هر جا فقيري باشد و ثروتمندان حقوق آنان را ادا نكنند و آنها به خاطر وظيفه نشناسي ثروتمندان گرسنگي بكشند و در فقر و فلاكت غوطهور شوند، مسئوليت چنين فقرايي، ثروتمندان و دولتهايي هستند كه به مسئوليتشان در مورد فقرا عمل نميكنند. البته اگر كسي به علت تنبلي و كوشش نكردن فقير باشد، مسئول فقر خود و خانوادهاش ميباشد. اين مسئله يكي از آزمونهاي الهي هم براي ثروتمندان و هم براي فقيران است.

مولاي متقيان حضرت عليعليهالسلام فرمود: خداوند سبحان غذا و نياز نيازمندان و فقرا را در اموال ثروتمندان معين كرده است، پس هيچ فقيري گرسنه نميماند مگر به واسطه اين كه ثروتمندان از حق آنان بهرهمند شوند (حق آنان را خوردهاند) و خداوند آنها را به خاطر اين عمل مؤاخذه خواهد كرد.

نهج البلاغه، (فيض الاسلام) ص 1232، حكمت 320.

و فرمود: آنان كساني هستند كه در اموالشان براي محرومان حق معلومي است.

معارج (70) آيه 24 و 25.

اميرمؤمنانعليهالسلام حكومت را در برابر فقرا مسئول داشته و به مالك اشتر كه يكي از كارگزارانش بود، دستور رسيدگي به امور مستمندان را داد و فرمود: خدا را، خدا را در مورد طبقه پايين. آنها كه راه چاره ندارند، يعني مستمندان و نيازمندان و تهيدستان و از كارافتادگان! به آن چه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده، عمل نما. قسمتي از بيت المال و قسمتي از غلات خالصه اسلامي (سرزمين هايي كه به غنيمت به دست مسلمانان آمده) را در هر محل به آنها اختصاص ده... هرگز نبايد سرمستي زمامداري تو را به خود مشغول سازد. به آنها رسيدگي كن.

بحارالانوار، ج 100، ص 65.

حضرت در حديث ديگر فرمود: كسي كه آب و خاك يعني نيروي طبيعي (زمينه كار و فعاليت) در اختيار دارد و نيروي انساني خود را براي بهره برداري به كار نميبندد و يا فقر و گدايي ميگذراند، نفرين و لعنت بر او باد. امام صادقعليهالسلام به هنگام فرمود: در حال جنگ هم از طلب روزي دست برندارد.

بحارالانوار، ج 100، ص 65.

وسائل الشيعه، ج 17، ص 26.

تمام زندگي و فلسفه آن، در اين عالم خلاصه نميشود.

دنيا مقدمهاي براي رسيدن به زندگي جاودانه است و ثروت و فقر، يكي از آزمونهايي است كه انسانها در اين عالم دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.