-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30445 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وقتي انسان مناجات ائمه را مي خواند، از شدائد و سختي هاي قيامت و عذاب الهي به رغم معصوميتي كه داشتند، مي ترسيدند، پس حساب ديگران چه مي شود؟

خداوند متعال مؤمنان و اولياي خويش را اين گونه توصيف مي كند: مؤمنان آن هايي هستند كه چون ذكري از خدا شود. (از عظمت و جلال خدا) دل هاشان ترسان و لرزان شود.

بنابراين ائمه اطهار(ع) كه به بالاترين درك و شهود از عظمت الهي راه يافتند، هنگامي كه به عظمت الهي مي نگرند، خود را بسيار كوچك و حقير مي بينند و نيز چون عظمت قيامت و عذاب الهي را در آخرت مشاهده مي كنند، ترسان مي شوند و اظهار عجز و فروتني مي كنند. اصولاً به خاطر همين اظهار عجز و ترس و خوف است كه به آن مقام با عظمت دست يافته اند.

ائمة اطهار و اولياي الهي در درك شهود و دريافت مظاهر آن پيش قدم بودند. گاهي انسان در تاريكي به سر مي برد. اگر چه مي فهمد نور چيست اما اگر وصف آن را بشنود، به اين معنا ملتزم خواهد شد كه نور حجاب ها را كشف كرده و ظلمات را از بين مي برد. اين التزام تنها يك قدم به جلو رفتن است، اما گاهي بعضي از انسان ها آن قدر به جلو مي روند و حجاب ها را به عقب مي زنند تا به ميدان شهود وارد شده، آن موقع نور را مي بيند. هر مقدار كه به آن نزديك شوند از گرما و تلألؤش بيشتر بهره مند مي شوند، تا به مرحله اي مي رسند كه مي فهمند در مقابل پروردگار ذرّه اي ناچيزند. در اين صورت حق دارند كه صادقانه به بندگي اش اعتراف كنند و از سختي ها و شدائدي كه در پس پرده ها ديده اند، حكايت كنند.

از جهت ديگر اولياي خدا با اظهار عجز و عبوديت و بندگي به پيروان خود تعليم مي دهند، در عين حال كه به دليل عصمت، خداوند وجود پاكشان را از هر آلودگي و پليدي دور نموده است. خداوند فقط مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك گرداند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.