-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اصل عذاب براي روح است يا بدن، و انسان در عالم برزخ با بدن مثالي است يا بدن ديگر؟ در قيامت الم روحي و جسمي چيست؟

روح انسان پس از فرا رسيدن مرگ و پايان زندگي دنيا وارد عالم برزخ ميشود، و در آن جا در جسم لطيفي قرار ميگيرد كه از بسياري از عوارض جسم مادي بر كنار است، ولي از ان نظر كه شبيه جسم مادي عنصري دنيايي است، به آن بدن مثالي يا قالب مثالي گويند كه نه كاملاً مجرد است و نه مادي محض، بلكه داراي يك نوع تجرد برزخي است.(1)

عذابها هم ميتواند روحي باشد و هم جسمي، همان گونه كه در دنيا بعضي از سختيها و عذابها روحي و برخي ديگر جسمي و بدنياند اما در هر حال احساس درد و عذاب جسمي (خواه مادي، يا مثالي و يا اخروي) با وجود روح و همراه بودن با روح، معنا دارد. اگر جسمي خواه مادي، يا مثالي، روح با آن نباشد، احساس درد و عذاب نميكند. اما اين كه بدن انسان در آخرت چگونه است، آيا عيناً همين بدن دنيايي است و هم چنين عذاب آن به چه نحو است، محل اختلاف است.

به صراحت از آيات اسفتاده ميشود كه انسان در آخرت، معاد جسماني و لذت و عذاب جسمي دارد.

از جمله: آيه و براي ما مثالي زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفت: چه كسي اين استخوانها رإ؛حح زنده ميكند، در حالي كه پوسيده است، بگو: همان كسي آن را زنده ميكند كه نخستين بار آفريد و او به هر مخلوقي آگاه است.(2)

الم و عذابهاي جسماني دوزخيان در قيامت عبارت است از خوردني و نوشيدني و لباسها و ساير عذابهاي جسماني. قرآن ميفرمايد: امروز در اين جا يار مهرباني ندارد و نه طعامي جز از خونابه، غذايي كه جز خطاكاران آن را نميخورند.(3)

در آتش سوزان وارد ميگردند از چشمهاي فوق العاده داغ به آنها مينوشانند.(4)

درخت زقوم غذاي گناهكاران است. همانند فلز گداخته در شكمها ميجوشد، جوشاني همچون آب سوزان.(5)

غم و اندوه جانكاه و حسرت بي پايان و تحقير و سرزنش فراوان، الم و عذاب روحاني است كه جان دوزخيان را ميسوزاند. قرآن ميفرمايد: هر زمان اراده كنند از غم و اندوههاي دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز ميگردانند.(6)

براي اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتاب نفيس پيام قرآن، ج 5 و 6 اثر آيت اللّه ناصر مكارم شيرازي مراجعه فرماييد.

در پايان از شما برادر عزيز ميخواهيم كه با توجه به حجم بالاي سؤالات ورودي به اين مركز، سؤالات خود را گزينش نموده و اساسيترين سؤالات خود را به مقدار محدود به اين واحد ارسال نماييد تا امكان پاسخ گويي براي ما به تمام سؤالات در زمان محدود فراهم باشد. هم چنين تا قبل از رسيدن پاسخها، حتي الامكان سؤالات ديگري ارسال نفرمائيد.

پي نوشتها:

1. ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 5، ص 463 و 464.

2. يس (36) آيه 78 و 79.

3. حاقه(69) آيه 35 - 37.

4. غاشيه(88) آيه 4 - 7.

5. دخان(44) آيه 43 - 46.

6. حج (2) آيه 22.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.