-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30472 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر آدم از آن شجره نميخورد، ديگر به دنيا باز نميگشت و امتحان نبود؟ ذريههاي او چه ميشدند؟

از آيه 30 سوره بقره كه خداوند فرموده است: و اذْقال ربّك للملائكه انّي جاعل في الارض خليفه و برخي از آيات ديگر استفاده ميشود.

كه آدم براي زندگي روي زمين(همين زمين معمولي) آفريده شده بود، ولي در آغاز خداوند او را ساكن بهشت كه يكي از باغهاي سرسبز پر نعمت اين جهان بود ساخت؛ محيطي كه در آن براي آدم هيچ گونه ناراحتي وجود نداشت. شايد علّت اين جريان آن بود كه آدم با زندگي كردن روي زمين هيچگونه آشنايي نداشت و تحمل زحمتهاي آن بدون مقدمه براي او مشكل بود. بنابراين بايستي مدّتي كوتاه تعليمات لازم را در محيط بهشت ببيند و بداند زندگي روي زمين توأم با برنامهها و مسئوليتها است و سرباز زدن از آنها سبب رنج و ناراحتي است.

نيز بداند هر چند او آزاد آفريده شده امّا اين آزادي به طور مطلق و نامحدود نيست كه هر چه خواست انجام دهد، يا اين كه لذّت بهشت و نعمتها را به او بچشاند، تا دوباره شوق رسيدن به آن جا را داشته باشد، يا اين كه به انسان بفهماند كه جايگاه اوّليّه و اصلي و لياقت او بهشت است و به چيزي كمتر از بهشت راضي نباشد؛ يا براي اين بود كه به او بفهماند هواي نفس و اطاعت از شيطان چه آثار بدي دارد و چه رنجها و آلامها به دنبال دارد.(1)

ميتواند حكمتهاي بسيار ديگري در آن وجود داشته باشد؛ بنابراين فرض كردن اين كه اگر اين گونه نميشد و در بهشت ميماند، فرزندان او چه ميشدند، با توجه به مقرر بودن هبوط او به زمين، از اصل منتفي است. حال اگر باقي ميماند، آيا ذريه و فرزند ميداشت يا نه و سؤالات ديگري از اين قبيل، جواب مشخصي براي آن وجود ندارد و مربوط به اين مسئله ميشود كه آيا آن بهشت، از باغهاي دنيوي بوده و يا بهشت برزخي بوده؛ آيا مسئله شهوت جنسي هم مطرح بوده است يا نه؟

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.