-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30475 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند نظام هستي را طوري طرح ريزي نكرد كه انسان دچار خسران و در نهايت گرفتار جهنم نشود؟

هدف از آفرينش انسان اين است كه آدمي به كمال برسد. اين كمال را بايد با اختيار كسب كرد و با اجبار به دست نميآيد.

تكامل انسان چيزي نيست كه بتوان آن را به اجبار آفريد، بلكه راه طولاني و درازي است كه انسانها بايد با پاي خود آن را طي كند و با اراده و تصميم و افعال اختياري خويش طرح آن را بريزد. آيا اگر از كسي به اجبار و با زور سرنيزه، مبلغ هنگفتي براي ساختن بيمارستان بگيرند، اين عمل اثر اخلاقي و تكامل روحي براي او دارد؟

مسلماً نه، اما اگر به اراده و ميل خويش، حتي يك ريال به چنين هدف مقدس كمك كند، به همان نسبت راه كمال اخلاقي را پيموده است.(1) پس ذات انسان و وجود او به گونهاي است كه نميشود او را كامل آفريد كه از اول و در ابتداي پيدايش، اهل بهشت شود، همان گونه كه نميشود او را جهنمي آفريد، بلكه او موجودي است كه بايد آفريده شود و سعادت يا متفاوت خويش خود انتخاب نمايد. به ديگر سخن: خوشبختي يا بدبختي بشر دادني نيست كه خداوند بدهد، بلكه به دست آوردني است كه بايد خودش به دست آورد. البته به وسيله عقلي كه خدا ميدهد و پيامبران كه از طرف خداوند براي هدايت بشر ارسال ميگردند، يعني خدا وسيله و چراغ راه دهايت را در اختيار انسان قرار ميدهد و بعد بايد با اختيار خود يكي از راهها را برگزيند.

قرآن ميفرمايد: ما راه را به او (انسان) نشان داديم، خواه شاكر باشد (و بپذيرد) يا ناسپاس (و راه حق را نپذيرد)، (2) و او را به راه خير و شر هدايت كرديم.(3).

ميان انسانها تنها گروهي دچار خسران ميشوند كه با سوء اختيار خود راه هدايت را رها كرده و طريق ضلالت را پيش گرفتهاند و اين همه لازمه اختيار و زيبايي ما مختار بودن انسان است.پينوشتها:

1 - تفسير نمونه، ج 22، ص 392.

2 - انسان (76) آيه 3.

3 - بلد (90) آيه 10.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.