-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا خداوند انسانها را آفريده است تا در اين دنيا عذاب بكشند؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد موارد ذيل به دقت موشكافي شود:

1- فلسفه و هدف خلقت انسان،

2- معناي عذاب و بررسي ماهيت عذاب،

راز آفرينش انسان

خدا در قرآن كريم موارد چندي را به عنوان فلسفه خلقت انسان ذكر نموده است كه به چند مورد اشاره ميشود:

1- هدف آفرينش عبادت است: جن و انس را جز براي عبادتم نيافريم.(1)

2- خلافت و جانشيني: من بر آنم كه در زمين خليفه و جانشين قرار دهم.(2)

3- وراثت زمين: خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند، وعده كرده است كه در زمين جانشينشان كند.(3)

4- ياوري دين خدا: اي كساني كه ايمان آوردهايد، ياران خدا باشيد.(4)

5- آباد كردن زمين: او شما را در زمين پديد آورد و آباد كردن آن را به شما سپرد.(5)

با توجه به اين آيات، هدف الهي از خلقت انسانها، بهره برداري انسانها از نعمتهاي عالم و استفاده از آنها جهت رسيدن به كمال و خوشبختي است. عبادتي كه در آيه شريف ذكر شده نيز چيزي جز شكوفا شدن استعدادهاي انساني و به كمال رسيدن كمال انسان نيست.

حال كه روشن شد خدا انسانها را براي هدفي بس عظيم آفريده است و عذاب ديدن و عذاب كشيدن هدف خلقت نيست، به قسمت دوم سؤال ميپردازيم. در اين زمينه بايد گفت: اگر مراد شما از عذاب، درد و رنجهاي زندگي دنيوي و مصائب و زشتيها است، بايد عرض شود كه بلاها و مصيبتها كه لازمه زندگي مادي است، به جهات گوناگوني بر انسان نازل ميشود كه نبايد همه را از يك كاسه كرد و از يك جهت به آنها نظر نمود، بلكه داراي جهات متعددي ميباشد.

بعضي از بلاها در اثر اعمال انسانها است و نتيجه مستقيم اعمال سوء است. خدا ميفرمايد: هر مصيبتي به شما ميرسد، به خاطر اعمالي است كه انجام دادهايد و بسياري را نيز عفو ميكند.(6) از سوي ديگر بلا و مصيبت، عامل مؤثري براي آزمايش و امتحان انسان ميباشد و بلاها براي انسان هايي كه مقاومت كرده و در مقابل مشكلات خم به ابرو نميآورند، بسان آزمايشگاهي است كه انسان ساز است كه باعث شكوفايي استعدادهاي عالي ميشود، همانند سنگ معدني كه در كورهها پخته و حرارت ديده ميشود كه فلز خالص به دست آيد.

البته براي افرادي كه در مقابل مصائب نميتوانند از خود تحمل نشان داده و از آنها استفاده مثبت كنند، ضرر و زيان خواهد بود.

خدا ميفرمايد: حتماً شما را با اندكي از ترس، گرسنگي و آفت در مالها و جانها و ميوهها ميآزماييم و مردان صبور و با استقامت را مژده بده.(7)

امام صادق(ع) فرمود: خدا زماني كه بندهاي را دوست بدارد، او را در درياي شدائد غوطه ور ميسازد.(8)

از جمله آثار بلايا، ميتوان به اثر تربيتي اشاره نمود. سختيها، هم تربيت كننده فرد و هم بيدار كننده ملتها است. سختي بيدار كننده و هوشيار سازنده انسانهاي خفته و تحريك كننده عزمها و ارادهها است.(9)

براي اطلاع بيشتر به كتاب رجوع نماييد.

پي نوشتها:

1. ذاريات آيه 56.

2. بقره آيه 30. 3. نور آيه 55.

4. صفا آيه 12.

5. هود آيه 60.

6. شوري آيه 30.

7. بقره آيه 155.

8. علامّه مجلسي، بحارالانوار، ج 15، جزء اوّل، ص 55(چاپ كمپاني).

9. شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج1، عدل الهي، ص 180.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.