-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30490 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اگر عاقبت انسانها از قبل مقدّر شده، پس چطور خدا ميفرمايدعليهمالسلام اراده شما و دعاها مقدّرات الهي را تغيير ميدهد؟

سؤال دو بحث بسيار مهم اعتقادي را در بردارد كه ابتدا هر كدام را به طور جداگانه بايد بررّسي نمود، بعد ارتباط اين دو مسئله با هم را فهميد. دو مسئله اساسي اين است:

1- معناي قضا و قدر الهي چيست؟ چه رابطهاي بين اين دو و اراده انسان است؟

2- فلسفه و آثار دعا چه ميباشد؟ از روايات ديني و آيات استفاده ميشود دو نوع قضا و قدر وجود دارد:

1- قضا و قدر حتمي.

2- قضا و قدر غير حتمي.

قضا و قدر حتمي آن است كه اگر علم الهي و اراده مطلقه الهي به وقوع فعل خاصي تعلق بگيرد (بر اساس مصلحت و حكمتي خاص) حتماً آن كار واقع خواهد شد و هيچ ترديدي در آن نيست و هيچ عاملي توانايي تغيير آن را ندارد و حتماً آن كار به وقوع خواهد پيوست.

قضا و قدر غير حتمي آن است كه اراده الهي به انجام كاري تعلق گرفته ولي در شرايطي خاص آن شرايط قابل تغيير و تبدّل است. براي روشنتر شدن مثالي ميزنيم:

ما دو نوع اجل داريم: اجل حتمي و اجل معلّق. اجل حتمي براي هر انساني مشخص و معلوم است و قابل تغيير نيست، ولي اجل معلق قابل تغيير ميباشد و انسان با اراده خود زمان آن را به تأخير مياندازد و يا اين كه به سبب بعضي اعمال در اجلّ معلّق تسريع ميشود. در روايات دعا عاملي براي رفع قضا شمرده شده است. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: قضا را جز دعا دفع نكند.(1) در روايات، صدقه و صله رحم عامل طول عمر، زنا و قطع رحم عامل كوتاهي عمر معرفي شدهاند. اينها همه مربوط به قضا و قدر غير حتمي و اجل معلّق ميباشد. تمام اين مسائل (قضا قدر حتمي و غير حتمي) جزء سنّتهاي الهي بوده و طبق قضا و قدر الهي ميباشد.

با نگاه ديگر به اين مسئله بايد توجه داشت كه بين اراده حتمي الهي با اراده و اختيار انسان تفاوت و تضاد وجود ندارد؛ زيرا معناي اراده حتمي الهي اين است و اراده الهي تعلّق گرفته بر اين كه آدمي با اختيار خويش يا گناه نموده و كارهايي انجام دهد كه اجلّ معلّق زود او را دريابد (مثلاً جوانمرگ شود) و يا اين كه با انجام اعمال خير از قبيل صله رحم و توبه و نيايش به درگاه الهي و خيرات، زمينه عمر طولاني را براي خويشتن فراهم نمايد.

از ابتداي خلقت خداوند عالِم است كه فلاني با انجام كارهاي خير عمري طولاني خواهد داشت و اگر بلايي هم براي او مقرّر شده باشد، با انجام خير بر طرف ميشود.

اين علم الهي به هيچ عنوان باعث مجبور بودن آدمي در كارها نميشود، مثلاً شخصي در ساعتي معيّن آب ميخورد و خدا كاملاً آگاه است، ولي خداوند به چه چيز آگاه است؟ خداوند بدين موضوع آگاه است كه اين شخص با اراده و اختيار خويش اقدام به اين كار مينمايد و همان را نيز اراده فرموده است.

پس ميبينيم اراده و اختيار آدمي نقشي اساسي در راه سعادت و شقاوت وي ايفا ميكنند و دعا و نيايش نقشي بسيار مهم در رفع قضا و بلا دارد.

اگر قوانين كلي در نظام خلقت را بررّسي بنماييد، مييابيد كه تمامي انسانها بر اساس اراده خود و قضا و قدر خويش را تنظيم مينمايند.

براي كسب اطلاعات بيشتر توصيه ميشود به كتب ذيل مراجعه نماييد:

1- انسان و سرنوشت، استاد شهيد مرتضي مطهري.

2- اصول فلسفه و روش رئاليسم، استاد مطهري، مقاله نهم، بحث قضا و قدر.

3- آموزش عقايد و معارف قرآن، آيت اللَّه مصباح يزدي.

4- علم پيشين الهي و اختيار انسان، از سعيدي مهر.

پي نوشتها:

1. علامه محمّد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 93، ص 289.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.