-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين كه خدا ميفرمايدعليهمالسلام هر كه را بخواهم به راه راست و هر كه را نخواهم به گمراهي ميكشانم، آيا منافات با عدالت و رحمانيت خداوند ندارد؟

دوست عزيز! باتشكر از مكاتبه شمابا اين واحد.

در خصوص هدايت و ضلالت بايد بگوييم حق با شما است و عدل و رحمت خداوند اقتضا دارد كه بندگان خويش را هدايت كند.

در جهان خلقت نيز قصه از همين قرار است. در قرآن با زباني صريح و به صورت عام ميفرمايد: ربّنا الّذي أعطي كلّ شيء خلقه ثم هدي.(1) اين آيه با صراحت تمام ميگويد خداوند همه مخلوقات خود را هدايت ميكند واين مسئله را در خصوص انسان در آيات ديگر تأكيد كرده است كه و نفسٍ و ما سوّيها فألهما فجوريها و تقويها؛(2) قسم به نفس انسان و آن كه او را نيكو آفريد و خوبيها و بديها را به او الهام كرد.

در آيه ديگر ميفرمايد: إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً.(3)

از اين آيات و بسياري ديگر از آيات ميتوان استنباط كرد كه خداوند هدايت انسانها از طريق فطرت يا راهنماييهاي پيامبران را در نظام خلقت امري مسلّم دانسته است. پس اگر چنين است، بايد گفت كه بنابر تصريح آيات خداوند هيچ انساني را بدون هدايت رها نكرده است. حتماً خواهيد گفت پس آياتي كه ميگويند خدا هر كس را بخواهد هدايت ميكند و هر كس را بخواهد گمراه ميكند چيست؟ در تفسير اين آيات گفته شده است از آنجا كه همه انسانها از نعمت هدايت ابتدايي از طريق فطرت الهي و يا تعاليم پيامبران برخوردار هستند، پس معناي آيات آن است كه اگر كسي هدايت ابتدايي خداوند را پذيرا شد و كفران نعمت نكرد، خدا نعمتهاي ديگر و بالاتري در زمينه هدايت را نصيب او ميكند، چنان كه اگر كسي قدر هدايتهاي ابتدائي را ندانست و از روي لجاجت و كفر و الحاداز اوّلين مرحله هدايت بهره نجست و راه ضلالت را پيمود، خدا از هدايتهاي بالاتر او را محروم ميكند و توفيق پيمودن مسير سعادت را از او سلب مينمايد و بر دل و قلب او مُهر ميزند. روشن است كه اضلال الهي از آن جا كه با سوء اختيار شخص ناسپاس بوده است، هيچ نقصي را متوجه رحمت و حكمت الهي نميكند. اين برداشت از آيات مذكور هماهنگ با آيات فراوان ديگري است كه به انسانها هشدار ميدهد كه اگر به سوي خدا بياييد، خداوند هدايت و نورانيت شما را زيادتر ميكند اما اگر از او دور شويد و او را فراموش كنيد و راه هدايت را نپيماييد، او هم شما را در مسير ضلالت به حال خود رها ميكند.

در اين مورد تفسيرهاي ديگري نيز شده است كه با مراجعه به تفاسير قرآن مانند الميزان و نمونه از آنها آگاه ميشويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.