-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خدا را ميتوان ديد و آيا قابل ادراك است؟

آري خدا را ميتوان ديد، ولي با چشم دل، نه با اين چشم ظاهري كه در سر آدم قرار دارد. با چشم ظاهري نه تنها خدا بلكه در جهان ماده هم بعضي چيزها را نميتوان ديد مثل هوايي كه تنفس ميكنيم. با اين چشم ظاهري فقط ميتوان اشياي مادي قابل رؤيت را ديد. ميتوان سنگ و گل و در و ديوار و به طور كلي چيزي را كه محدود بوده و فضايي را اشغال كرده و در مكاني قرار دارد، ديد، ولي چشمي كه به وسيله آن ميتوان حقايق جهان هستي را ديد، چشم دل است و خداوند از جنس ماده نيست و محدوديت زماني و مكاني ندارد، نميتوان او را با چشم ظاهري رؤيت نمود.

چشم دل باز كن كه جان بيني

آنچه ناديدني است آن بيني

اگر شما چشمان خود را ببنديد، خودت را مييابي كه هستي و وجود داري و با تمام وجود خود را درك ميكني و وجودت را نزد خويشتن حاضر مييابي، در حالي كه از چشم ظاهري استفاده نميكني، اين همان چشم دل است. حال اگر در جلو ديدگان شما دستگاهي بسيار عجيب و پيشرفته حاضر كنند، اولين سؤال در ذهن شما، سؤال از سازنده آن است، چرا كه در وجودت انساني را مييابي كه سازنده اين وسيله است، هر چند او را نميشناسي، حال وقتي انسان ديده دل را باز كند و به حقايق جهان و شگفتيهاي آفرينش و زمين و آسمان خوب بنگرد و بعد كمي فكر كند، مييابد كه در پس پرده سازندهاي است توانا كه با قدرت عظيم خود، جهان را ايجاد نموده و اين قدر ماهرانه هر چيز را در جاي مناسب نهاده است. اين موجود عظيم جز خدا نيست. در اين جا است كه خدا را ادراك نموده و با ديده دل لمس كردهاي و آيا تا به حال سختي شديد و غم بزرگي را تجربه كردهاي، در حالتي كه غم سراسر وجودت را فراگرفته باشد و يقين داشته باشي از هيچ كس كاري ساخته نيست؟ در اين حالت خدا را با ناله و پريشاني خاطر صدا ميزني و مييابي كه او از همه كس به تو نزديك تر است، گويا با دل او و وجودش را درك ميكند. اين خداي بزرگ است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.