-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30527 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مسئله قضا و قدر چيست، و مسئله اختيار تا چه حد است؟

قضا به معناي به پايان رساندن و يكسره كردن و فيصله دادن است. قاضي را از اين جهت قاضي ميگويند كه مابين طرفين دعوا حكم ميكند و به اختلاف آنها پايان و فيصله ميدهد.

قدر به معناي اندازه و تعيين، و چيزي را با اندازه معيّن ساختن است. گاهي قضا و قدر با هم به معناي سرنوشت به كار ميرود.

حوادث جهان از جمله وجود انسان و كارهاي او از آن جهت كه در علم و مشيت الهي، قطعيت و حتميّت يافته، مورد قضاي الهي است و از آن جهت كه حدود و اندازه و موقعيت مكاني و زماني آنها تعيين شده است، مقدّر به قدر و تقدير الهي ميباشند.(1) خداوند خواسته است كه شخصيت مقدسي به نام امام حسين(ع) حتماً آفريده شود، نيز مقدّر كرده است كه امام حسين(ع) از پدري به نام علي(ع) و از مادري به نام فاطمه زهرا(س) و در زمان معيّن و مكان مشخص به دنيا بيايد. حتماً متولّد شدن امام حسين(ع) مورد قضاي الهي ميباشد و اين كه از كدام پدر و مادر و در چه زمان و مكان متولّد شود، مورد تقدير الهي است.

درباره قضا و قدر با اختيار انسان ميگوييم: تمام كارهاي انسان مورد قضا و قدر الهي است، ولي بدين معني كه خدا خواسته انسان كارهايش را با اختيار خود انجام دهد. به اصطلاح انسان را موجود مختار و آزادي آفريد و اراده كرده كه انسان كارهايش را با تصميم و اراده خود انجام دهد. به بيان ديگر: كار اختياري انسان با وصف اختياريت، مورد قضاي الهي است و اختياري بودن كار از مشخصات و شئون تقدير آن است. همان گونه كه در مثال بالا گفتيم خدا مقدّر كرده كه امام حسين(ع) در چه زماني متولّد شود، در مورد كارهاي انسان هم خدا مقدّر كرده و خواسته است كه با اختيار انجام گيرد. بنابراين انسان كاملاً مختار و آزاد است و مختار بودنش محدود نيست. از اين رو در مورد تمام كارهايش مسئول و پاسخ گو است.

اين كه خداوند بشر را مكلّف دانسته و امر و نهي نموده و براي ارشاد و هدايتش، پيامبر و قرآن فرستاده و به نيكوكاران پاداش داده و گناهكاران را مجازات ميكند، همه بر اساس اختيار انسان است. اگر انسان مجبور باشد و اختيار و آزادي نداشته باشد، هيچ يك از موارد فوق صحيح نميباشد.

اين كه انسان كاملاً مختار است و با آزادي تمام و با تصميم خود، افعال اختياريش را انجام ميدهد، گرچه درست است و مطابق با واقع، ولي بدين معني نيست كه مستقل است و به خود وانهاده شده و ارتباطش با خدا بُريده شده است، چرا كه وجود انسان همان گونه كه در اصل پيدايش نيازمند خدا است، در ادامه وجودش نيز كاملاً وابسته و نيازمند به خدا ميباشد، مثلا لامپي كه هم در اصل نور دهي و روشنائياش وابسته به نيروي برق است و هم در ادامه روشنائياش، به گونهاي كه هر وقت ارتباطش با برق قطع شود، نورش قطع ميشود و به تاريكي مبدّل ميگردد. انسان و تمام موجودات جهان هم وابستگي شان به خدا بدين گونه است. البته آنچه گفتيم، مثال بود، چرا كه وابستگي موجودات به خدا دقيقتر و بالاتر از اين است. از اين رو گفته ميشود كه كارهاي انسان در عين حال كه مستند به اراده و اختيار خودش است، مستند به خدا نيز ميباشد، چون كه اگر اراده خدا تعلق نگيرد، نه انساني هست، نه اختياري و نه كاري. وجود همگي آنها نسبت به خدا عين وجود ربط و تعلق و وابستگي است و هيچ گونه استقلالي از خود ندارند.

پي نوشتها:

1. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 1، ص 381 (انسان و سرنوشت)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.