-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وجود خداوند را براي كودكان چگونه توضيح دهيم؟

خدا جويي و خداشناسي يكي از مسايل فطري بشر است؛ يعني كشش به سوي شناخت خداوند يكي از احساسات ذاتي و دروني است و نياز به استدلال ندارد. همان گونه حُس زيبايي نياز به استدلال ندارد. هنگامي كه يك منظرة بسيار زيباي طبيعي، يا يك گل بسيار خوش رنگ و خوش بو را مي بينيم، جاذبة نيرومندي از درون خود نسبت به آن احساس مي كنيم كه نام آن را عشق به زيبايي مي نهيم و هيچ گونه نيازي به استدلال در اين جا نمي بينيم. خداشناسي نيز همين طور است و يك كشش و جاذبة فطري است. به همين دليل هيچ قوم و ملتي را نه در امروز و نه در گذشتة تاريخ مشاهده نمي كنيم كه نوعي از عقايد مذهبي بر فكر و روح آن ها حكم فرما نباشد. به همين خاط است كه قرآن روي بت پرستي و شرك تكيه كرده است،نه اثبات وجود خدا، چرا كه اين موضوع در اعماق سرش هر كس نهفته است. معمولاً بچه ها با اندك توضيح والدين شان در مورد خداشناسي قانع مي شوند، گرچه پدر و مادرشان بي سواد باشند و با زبان سادةخودشان توضيح داده باشند.

با اين حال بچه ها از نظر سن و استعداد و محيط زندگي در يك سطح نيستند، از اين رو لازم است والدين و مربيان با منظور داشتن اين شرايط، پاسخ گوي كودكان خود در بارة خداشناسي باشند، با زباني كه آن ها را قانع كنند. شايد تبيين برهان عليت با بيان مثال، راه روشني براي كودكان باشد. بدين صورت: اين جهان خداي دارد كه آن را آفريده و اداره مي كند، چون هيچ پديده اي خود به خود و بدون علت به وجود نمي آيد. مثلاً اگر ساختمان جديدي را ببينيم، يقين پيدا مي كنيم داراي مهندس و بنّا و كارگراني بوده و در اثر كار و كوشش آنان ساختمان درست شدهاست. هرگز احتمال نمي دهيم خود به خود و بدون علت به وجود آمده باشد.

كودكان وقتي حادثة جديدي اتفاق بيفتد، از علت آن سؤال مي كنند و براي هر چيز تازه اي دنبال چرايي هستند. در هر روز ده ها يا صدها چرا از زبانشان بيرون مي آيد. اين نشان مي دهد كودكان به خوبي قانون عليت را با فطرتشان دريافته اند.

اگر قلم و كاغذ سفيدي روي ميز تحريرمان گذاشتيم و از اتاق بيرون رفتيم، بعد از برگشتن ديديم كاغذ سياه شده و خط هايي در آن نگاشته شده است، اطمينان پيدا مي كنيم كه درغياب ما كسي سر ميز رفته و با قلم، آن خط ها را نوشته است و اگر شخصي بگويد: قلم خود به خود حركت نموده و آن خط ها را نوشته است، به حرف او مي خنديم و گفته اش را غير عاقلانه مي شماريم.

اگر تابلويي را مشاهده كنيم كه نقشه هاي زيبا وعكس ها و منظره هاي جالبش بينندگان را شيفته مي كند، خواهم گفت كه هنرمند خوش ذوق و با سليقه اي در آن كار كرده و به واسطة هوشياري و هنرمندي و بازوي تواناي او است كه يك صفحة بي ارزش به يك اثر گران مايه و ارزنده تبديل شدهاست. اگر ساعت شما از كار افتاده شك نداريد كه خراب شدن ساعت بي علت نيست، چنان كه حركت كردن عقربه هاي آن هم بي علت نبود، و مي دانيد كه بر كار افتادنش نيز بي علت نيست. اگر بچه اي از بيرون بيايد و در دوچرخه يا اسباب بازي خود تغييري ببيند، مسلّماً دنبال علتش مي گردد. به كودك گفته مي شود: همان گونه كه هيچ پديده اي بدون علت و آفريننده به وجود نمي آيد، جهان آفرينش نيز نمي تواند بدون آفريننده باشد و آفرينندة آن خداوند است.1

براي توجيه كودكان مي توان از مثال استفاده كرد، ضمن بيان اين كه خداوند شبيه هيچ چيز نيست و مثال فقط براي نزديك كردن به ذهن است. بهتر است كه در صورت امكان از شعرهايي كه در مورد خداوند سروده شده بهره گرفت.2

1 ابراهيم اميني، همه بايد بدانند، ص 17.

2 احمد احمدي بيرجندي، شعر در زندگي، ص 160.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.