-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30646 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در خصوص خليفه الله بودن انسان توضيح دهيد.

قرآن مجيد انسان را نمايندة خدا در زمين معرفي كرده است.[29] مقصود ار خلافت از جانب خدا اين است كه انسان با وجود خود، وجود خدا و با صفات و كمالات خود، صفات و كمالات خدا و با فعل و كار خود، افعال خدا را ترسيم كند و آينة ايزدي گردد.[30] هر چند آية مذكور در بارة حضرت آدم (ع) است ولي آياتي ديگر خلافت را به همة فرزندان آدم تعميم مي دهد مانند: ثم جعلناكم خلائف في الارض.[31]

برخي گفته اند منظور آن است كه پيش از آدم روي زمين موجوداتي بوده است يا انسان هايي بوده اند كه منقرض شده اند و خدا مي فرمايد: به جاي آن ها آدم را آورديم، پس خلافت يعني جانشيني آدم به جاي مخلوقات قبلي، ولي اين گفته صحيح نيست زيرا همين كه خدا به فرشتگان مي فرمايد: من خليفه قرار خواهم داد، اين جمله ظهور دارد كه خلافت از خدا مي باشد. اگر صرفاً جانشيني از كسي بود نه جانشيني خدا، ديگر چه نيازي بود بر اين كه فرشتگان بر لياقت خود تأكيد كنند؟ پس آنان براي رسيدن به مقام ارجمندي طمع داشتند اين چيزي جز خلافت الهي نمي تواند باشد.[32]

البته مقام خلافتي كه فرشتگان لايق احراز آن نبودند نمي توان گفت همة انسان ها حتي شمر و يزيد آن را دارا مي باشند. مصداق بارز جانشيني خدا انبيا و ائمة معصومين(ع) هستند، چنان كه در زيارت جامعه مي خوانيم: رضيكم خلفاء في أرضه كه در تفسير به اميرالمؤمنين و ائمة معصومين(ع) تطبيق داده شده است.[33]

مي توان گفت: خلافت خدا منحصر به حضرت آدم نيست و ميان نوع انسان افرادي پيدا مي شوند كه به آن مقام مي رسند، به شرط علم به اسماء.[34]

در اين صورت تنها موجودي كه از نظر استعداد، آگاهي و عمل محدوديت ندارد و در مسير تكامل تا بي نهايت پيش مي رود انسان است و به همين دليل خليفه خداوند معرفي شده است تا تعاليم او را بر پا دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.