-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30650 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً در خصوص مفارقت روح از بدن انسان از ابتداي مرگ تا لحظه اي كه او را وارد قبر مي كنند توضيح دهيد و همة مراحل آن را تشريح كنيد و فشار قبر را تبيين كنيد.

سفر از دنيا به آخرت،مسافرت بسيار حساسي است. سرآغاز اين سفر مرگ است. مرگ دريچه اي است به سوي عالم بقا. لحظة مرگ لحظة خطرناكي است. ازآيات استفاده مي شود كه مرگ همراه شدايد و وحشت گيچ كننده اي است. قرآن مي فرمايد: به حق، لحظة گيج كنندة مرگ فرا رسيد، همان كه از آن فرار مي كردي.[9]

اميرمؤمنان(ع) صحنة مرگ را چنين بيان مي كند:

انواع گيجي ها وحسرت ها و فراق از دنيا و رو آوردن به جهان پر خطر ديگر براي انسان پيدا مي شود. آن چه بر انسان بر لحظة مرگ وارد مي شود قابل توصيف نيست. اطراف بدن شل مي شود، رنگ مي پرد، زبان ميگيرد، انسان مي بيند ولي قدرت حرف زدن ندارد، محتضر در آن لحظه اي از اموالي كه جمع كرده ياد ميكند و با خود مي گويد:اين اموال را از چه راهي به دست آوردم؟ چرا فكر حلال و حرام آن نبودم؟ الآن گناه و حسابش با من و لذت و بهره اش با ديگران است. ولي مأمور مرگ همچنان روح او را از اعضا جدا ميكند. تا زبان و گوش هم از كار مي افتد و فقط چشمانش مي بيند، و به اطراف خود نگاه مي كند و تلاش و وحشت و حركات اطرافيان را مشاهده كرده ولي صدايي نمي شنود و حرفي نمي زند. در لحظة آخر روح از چشم هم گرفته مي شود و او در ميان دوستان و بستگان هم چون مرداري مي افتد، و همه از او مي ترسند واز اطرافش فرار مي كنند و پس از اندكي او را به خاك و به عملش سپرده و از او دور مي شوند.[10]

لحظةجان دادن خوبان: امام صادق(ع) فرمود: مؤمن به هنگام قبض روح وحشت دارد، ولي ملك الموت به او دلداري داده و مي گويد: چرا مي ترسي؟ من از پدر به تو مهربان تر هستم. چشمانت را باز كن. مؤمن چشمانش را باز مي كند و قيافه هاي ملكوتي رسول خدا(ص) و امامان(ع) و حضرت زهرا(س) را مي بيند و خوشحال مي شود و سپس از طرف خدا ندايي مي رسد كه وارد بهشت خدايت شو.[11]

لحظة جان دادن: رسول خدا(ص) فرمود: ملك الموت براي قبض روح كافر سيخي از آتش مي آورد و روح او را با آن سيخ بيرون مي كشد، پس جهنم صيحه مي كشد. علي (ع) عرض كرد: از امت شما كسي اين گونه قبض روح مي شود؟ فرمود: بلي، حاكمي كه ظلم كند و كسي كه مال يتيم را به حرام بخورد و كسي كه شهادت دروغ دهد.[12]

پس از مرگ تا قبر: امام صادق(ع) فرمود: چون روح از بدن جدا شود (مؤمن و كافر) مانند پرنده بر بالاي جسد سايه افكن باشد، و كارهايي كه با آن مي شود از غسل و كفن و غيره را نظاره مي كند، و چون مراسم غسل و كفن تمام شد و جسد را به تابوت نهادند و مردم آن را به دوش كشيدند كه به سوي قبر ببرند، روح به بدن باز مي گردد، آن گاه پرده از چشمش كنار مي رود و جايگاه خود را در بهشت يا دوزخ را مي بيند. اگر اهل بهشت باشد با رساترين صدا فرياد مي كند كه هر چه زودتر مرا به قبر برسانيد، و اگر از اهل جهنم باشد فرياد مي كند كه مرا برگردانيد، و او در آن حال هر كاري را كه با او مي شود متوجه مي گردد و همه را مي داند.[13]

قبر: امام سجاد(ع) فرمود: قبر باغي از باغ هاي بهشت، يا گودالي از گودال هاي آتش است.[14]

رسول خدا(ص) فرمود: قبر نخستين منزل آخرت است. اگر آدمي از آن نجات يابد، منزل هاي بعدي بر وي آسان تر خواهد بود.[15] (منظور از قبر عالَم برزخ است). در اين منزل دو مسئلة مهم براي انسان اتفاق مي افتد: يكي فشار قبر و ديگري سؤال قبر.

فشار قبر: فشار قبر در احاديث فراواني آمده است، حتي استفاده مي شود كه فشار قبر براي همه وجود دارد، منتهي در بعضي شديد است و كيفر اعمال محسوب مي شود، و در بعضي ملايم تر و به منزلة كفارة گناهان و جبران كوتاهي است. رسول خدا(ص) فرمود: هيچ مؤمني نيست مگر اين كه فشاري در قبر دارد.[16]

سؤال قبر: در قبر نكير و منكر از اصول عقايد، توحيد، نبوت و ولايت و طبق بعضي از روايات از چگونگي مصرف كردن عمر در راه هاي مختلف و طريق كسب اموال و مصرف آن ها سؤال مي كنند. اگر از مؤمنان راستين باشد به خوبي از عهدة جواب بر مي آيد و مشمول رحمت و عنايات حق مي شود، و اگر نباشد در پاسخ اين سؤالات مي ماند و مشمول عذاب دردناك برزخي مي شود.

براي اطلاع از كارهايي كه موجب آساني يا سختي جان كندن، و سبب برطرف شدن يا تخفيف يا تشديد فشار قبر مي شود و يا كمك به پاسخ گويي به سؤالات در قبر مي كند، به كتاب معاد آقاي قرائتي و منازل الآخره مرحوم شيخ عباس قمي مراجعه فرمايد. نيز براي اطلاع از مباحث علمي معاد، به كتاب معاد در نگاه عقل و دين از حجه الأسلام محمد باقر شريعتي سبزواري مراجعه شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.