-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خوانندة بهشت كيست؟ لطفاً به طور واضع جواب دهيد.

بهشتيان، انواع و اقسام نعمت هاي جسماني و روحاني را در اختيار دارند كه توصيف آن در قرآن و روايات به طور كامل، روشن شده است.

از جملة اين نعمت ها شنيدن آواز ها ونغمه هاي خوشي است كه هرگز در دنيا قابل شنيدن نيست. البته اين نغمه ها در اشكال مختلف اجرا مي شوند.

در حديث است كه از پيامبر راجع به عرض نهرها و رود هاي بهشت سؤال شد، فرمود: عرض هر نهري را بايد با پانصد سال راه پيمود. نهرها دور قصرها جاري اند و امواج آن نغمه و آواز و غنا سر مي دهند.1

ابودرداد مي گويد: پيامبر به موعظة مردم مشغول بود. پس سخن از بهشت آغاز كرد و در توصيف بهشت، از زن هاي بهشتي و نعمت هايش سخن گفت. ميان جمعيت شخص باديه نشيني برخاست و گفت: اي پيامبر! آيا در بهشت شنيدني(غنا و آواز) وجود دارد؟ حضرت فرمود: بله، در بهشت نهر آبي وجود دارد كه آن را باكره هاي سفيد روي پر كرده و با صدايي غنا مي خوانند كه هرگز خلائق مثل آن را نشنيده اند. اين بهترني و برترين نعمت بهشت است.2

از معصوم نقل شده كه در بهشت درختاني وجود دارد كه روي آن ها زنگ هايي از نقره است. هنگامي كه اهل بهشت اراده كنند كه آوازي بشنوند،خداوند بادي از زير عرش فرستاده، آن را به سوي زنگ ها روانه مي كند. در آن هنگام زنگ ها به حركت در آمده و آواز سر مي دهند كه اگر اهل دنيا آن را بشنوند، از فرط خوش حالي جان مي دادند.3

از حضرد داوود به عنوان آوازه خوان بهشت نام برده شده است. شهيد دستغيب مي نويسد: در خطبة مباركة حضرت اميرالمؤمنين در نهج البلاغه ضمن بيان حالات انبيا مي فرمايد: و داود(ع) صاحب المزامير و قاري اهل الجنه از اين جمله معلوم مي شود كه حضرت داود(ع) در بهشت براي بهشتيان خواهد خواند. البته با نغمه اي بهشتي.

در مجمع البيان ار رسول خدا(ص) مروي است كه بهترين نغمه هاي بهشت آن است كه حوريان براي شوهران خود خوانندگي مي كنند، به صداي نيكو كه جند و انس نشنيده باشند، اما نه به روش مزمار، بلكه به تسبيح و تحميد و تقديس پروردگار عالَم. نيز مروي است مرغان بهشت به بهترين نغمه ها خوانندگي مي كنند.4

1 بحارالانوار، ج 8، ص 146، حديث 71.

2 بحارالانوار،ج 8، ص 196، حديث 182.

3 همان، حديث 183.

4 شهيد دستغيب، معاد،انتشاراتي جامع عتيق شيراز، ص 252.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.