-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30654 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه مي گويند:هنگامي كه انسان كلمات اللّه اكبر و لااله الاّالله را ذكر مي كند، در بهشت براي او قصر هايي ساخته مي شود، و وقتي كه كار ناشايستي مي كند، قصرها رو به خراب شدن مي رود؟

خواهر بزرگوار، ضمن تقدير و تشكر از اعتماد و مكاتبة شما با اين مركز، و آرزوي توفيق و حسن عاقبت براي شما و خانوادةمحترمتان.

به اطلاع شما مي رسانيم چنين مطلبي درست مي باشد و رواياتي به اين مضمون، در منابع روايي ما زياد وجود دارد كه به عنوان نمونه به دو روايت بسنده مي كنيم:

در روايتي امام صادق(ع) از آباي گراميش از رسول خدا(ص) نقل مي فرمايد: من قال سبحان الله،غرس الله له بها شجرهً في الجنه، و من قال الحمدالله، غرس الله له بها شجرهً في الجنّه، و من قال لااله الاّالله، غرس الله له بها شجره في الجنّه، و من قال الله اكبر، غرس الله له بها شجرهً في الجنه؛ كسي كه سبحان الله بگويد خداوند درختي در بهشت براي او مي نشاند و كسي كه الحمدلله بگويد، خداوند درختي در بهشت براي او مي نشاند،و كسي كه لااله الاّالله بگويد، خداوند درختي در بهشت براي او غرس مي كند، وكسي كه الله اكبر بگويد، خداوند درختي در بهشت براي او مي نشاند.

مردي از قريش در آنجا بود و عرض كرد: اي رسول خدا! بنابراين درختان ما در بهشت زياد است!.

پيامبر(ص) در جواب فرمود:نعم ولكن إياكم ان ترسلوا عليها نيراناً فتحرقواها؛1 آري ولي برحذر باشيد از اين كه آتشي بر آنها بفرستيد و آن ها را بسوزانيد. در روايت ديگري، پيامبر گرامي(ص) تعبير لطيف تري در اين زمينه دارند و مي فرمايد: هنگامي كه به معراج رفتم، وارد بهشت شدم، در آنجا فرشتگاني را ديدم كه قصر هايي مي سازند و گاه توقّف مي كنند. از علّت اين امر سؤال كردم. گفتند: ما منتظر مصالح هستيم! ، گفتم مصالح شما چيست؟ گفتند:ذكر سبحان الله والحمدالله ولااله الاّالله والله اكبر كه مؤمن مي گويد. هنگامي كه ذكر مي كند، بنا مي كنيم و هنگامي كه از ذكر خودداري مي كند، دست نگه مي داريم.2 منتظر مكاتبات بعدي شما هستيم.1 بحارالأنوار، ج 8، ص 186، حديث 154، چاپ بيروت.

2 بحارالأنوار، ج 18، ص 375، حديث 80، با تلخيص، چاپ بيروت؛ پيام قرآن، مكارم شيرازي، ج 6، ص 336.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.