-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا همين جسم انسان به آخرت ميرود؟

آن چه به وضوح از قرآن مجيد استفاده ميشود و صدها آيه دلالت بر آن دارد معاد روحاني و جسماني است ؛ يعني انسان با تمام ابعاد وجودش در قيامت حضور مييابد. شايد آيهاي كه با صراحت اين موضوع را مطرح كرده در پاسخ به شبههاي است كه از پيامبر (ص) سؤال ميكردند چگونه وقتي ما خاك شديم يا به صورت استخوانهاي پوسيده درآمديم به زندگي مجدد باز ميگرديم؟ خداوند در جواب فرموده است: بگو هان كسي آن را زنده ميكند كه نخستين بار آفريده و او بدهد مخلوقي آگاه است.[6]

در آيه ديگر ميفرمايد: آيا انسان ميپندارد كه استخوانهاي او را جمع نخواهيم كرد آري قادريم كه حتي خطوط سر انگشتان او را موزون كنيم.[7]

علاوه بر اين آيات ديگري گواهي ميدهد كه انسان روز قيامت از قبر برخاسته و پاي محاسبه ميآيد و اين امر جسماني بودن معاد را ميرساند. امام علي (ع) نيز ميفرمايد: مردگان را از دل گوههاي و لانههاي پرندگان و خانههاي درندگان بيرون كرده در حالي كه به سوي فرمان خدا ميشتابند و به محل بازگشت خود مبادرت نمايند.[8]

از سوي ديگر سخن گفتن اعضاي بدن دليل ديگري بر جسماني بودن معاد است. قرآن مجيد براي اثبات معاد جسماني سرگذشت شگفتانگيز غدير و ماجراي بهتانگيز حضرت ابراهيم (ع) را نقل كرده و براي اثبات انكان زنده شدن دوبارة مردگان به بيان توانايي آفريدگار در آفرينش كرات آسماني و زمين ميپردازد و ميفرمايد: آيا نديدهاند خدايي كه آسمانها و زمين را خلق كرده و در آفريدن آنها احساس خستگي نكرده ميتواند مردگانه را زنده كند؟ بي گمان خداوند بر هر چيزي قادر و توانا است.[9]

پس اصل جسماني بودن معاد افكارناپذير است، ولي در كيفيت جسم اخروي نظريات مختلفي ارائه شده برخي به جسم برزخي و برخي به زنده شدن همين جسد مادي معتقدند و گروهي جسم اخروي را متكاملتر از جسد مادي ميشمارند و هواداران ملاصدرا به كالبد خيالي معتقدند كه پرداختن به آن مجالي ديگر ميطلبد. براي مطالعه بيشتر كتاب معاد در نگاه عقل و دين اثر آقاي شريعتي سبزواري معرفي ميشود .

[6] يس (36) آية 78.

[7] قيامت (75) آية 3 و 4.

[8] نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبة 82.

[9] احقاف (46) آية 33.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.