-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30687 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد شرايط عبور از پل صراط و قسمت زيرين اين پل توضيح دهيد.

صراط پلي است بر دوزخ در مسير بهشت كه نيكان و بدان بر آن وارد مي شوند. نيكان به سرعت از آن عبور مي كنند و به نعمت هاي بي پايان خدا مي رسند، و بَدان سقوط كرده و به قسمت زيرين آن يعني جهنم سرازير مي شوند.

شرايط عبور از پل صراط، عقايد درست و اعمال نيك است. از ابن عباس روايت شده: بر جهنم هفت پل قرار دارد. نزد پل اوّل از ايمان به يگانگي خدا سؤال مي شود. اگر آن را به طور كامل ارائه داد، به پل دوم مي رود، و در آن جا از نماز سؤال مي شود. اگر به طور كامل ارائه داد، به پل سوم مي رود. در آن جا سؤال از زكات مي شود. اگر آن را ارائه داد، به پل چهارم مي رود. در آن جا از روزة ماه رمضان سؤال مي شود. اگر آن را ارائه داد، به پل پنجم مي رود. در آن جا از حج و عمره سؤال مي شود. اگر آن ها را ارائه دهد، به پل ششم مي رود، و در آن جا از صلة رحم سؤال مي شود. اگر آن را ارائه دهد، به پل هفتم مي رود و در آن جا از مظالم و حقوق بندگان سؤال مي كنند.[13]

در حديثي از امام صادق(ع) مي خوانيم: بعضي مانند برق از آن (پل صراط) مي گذرند و بعضي همچون اسب تيز رو، بعضي با دست و زانو. بعضي همچون پياده گان، و بعضي به آن آويزان مي شوند. گاهي آتش دوزخ از آن ها چيزي را مي گيرد و چيزي را رها مي كند.[14]

رسول خدا(ص) فرمود: روز قيامت هنگامي كه صراط روي جهنم قرار داده شود، تنها كساني از آن عبور مي كنند كه اجازه اي داشته باشند و در ان اجازة ولايت علي بن ابي طالب(ع) بوده باشد.[15]

در حديث ديگر فرمود: ثابت قدم ترين شما كسي است كه نسبت به اهل بيت من با محبت تر از همه باشد.[16]

امام صادق(ع) فرمود: مرصاد پلي است بر صراط. كسي كه حق مظلومي بر گردن او باشد، از آن نخواهد گذشت.[17]

بنابراين نحوة عبور از پل صراط، بستگي كامل به عقايد و اعمال و پاكي و ناپاكي در دنيا دارد. كساني كه به خدا ايمان داشته باشند و دستورهاي او را برنامة زندگي خود قرار دهند، از پل صراط عبور كرده و به بهشت جاويدان را مي يابند. عده اي كه به خدا ايمان نداشته باشند و با كردارهاي آلوده وارد قيامت شوند، به جهنم سقوط خواهند كرد.

[13] بحارالانوار، ج 8، ص 64.

[14] امالي صدوق، مجلس 33.

[15] بحارالانوار، ج 8، ص 68.

[16] همان، ص 69، حديث 16.

[17] همان، ص 64.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.