-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عالم برزخ را شرح دهيد.

اگر چيزي ميان دو چيز ديگر حايل و فاصله باشد، آن را برزخ مي نامند. از آن جايي كه قرآن كريم از زندگي پس از مرگ تا قيامت كبري با كلمة برزخ تعبير كرده است، علما عالَم بعد از دنيا و قبل از قيامت كبري را عالَم برزخ ناميده اند.

از نظر آيات و روايات، انسان در فاصلة مرگ و قيامت، از نوعي زندگاني سعادت آميز يا شقاوت مند برخوردار است. قرآن مي فرمايد: كساني كه پاكيزه اند، فرشتگان آنان را (درحال مرگ) تحويل مي گيرند، و فرشتگان به آن ها مي گويند: درود بر شما، همانا به موجب كردارهاي شايسته تان وارد بهشت (بهشت برزخي) گرديد.[7]

و مي فرمايد: تا آن گاه كه يكي از آن ها را مرگ فرا مي رسد مي گويد: پروردگارا، مرا بازگردان، باشد كار شايسته اي در زمينه هايي كه نكرده ام انجام دهم. ابداً، اين صرفاً سخني است كه او گويندة آن است و از جلو آن ها (از زمان مرگ) تا روزي كه مبعوث شوند، برزخ و فاصله اي است.[8]

نيز مي فرمايد: عذاب ناراحت كنندة آتش بر فرعونيان احاطه كرد. هر بامداد و شامگاه بر آن عرضه مي شوند، آن گاه كه قيامت به پا شود (گفته مي شود) فرعونيان را در شديدترين عذاب داخل نماييد.[9]

علي(ع) فرمود: قبر (عالم برزخ) باغي از باغ هاي بهشت يا حفره اي از حفره هاي دوزخ است.[10]

حضرت در جاي ديگر مي فرمايد: اگر آن چه بر مردگان آشكار گرديده، بر شما هم علني شود، از فرط ناراحتي و ترس، ناله و فرياد مي كشيد و پس از آن هر چه از مناديان دين بشنويد، عمل مي كنيد، ليكن آن حقايق برزخي كه مردگان تان بالعيان مشاهده مي كنند، از شما پوشيده است ولي به زودي با فرا رسيدن مرگ، پرده ها و موانع از جلو چشم شما برداشته خواهد شد.[11]

سؤال قبر و فشار قبر در عالم برزخ انجام مي گيرد و مردگان گاه به ديدار خانوادة خود مي آيند.[12]

براي اطلاع بيشتر از عالم برزخ و مسايل آن به كتاب معاد در نگاه عقل و دين اثر حجت الاسلام آقاي محمد باقر شريعتي سبزواري مراجعه نماييد.

[7] نحل (16) آيه32.

[8] مؤمنون (23) آيه 100.

[9] مؤمن (40) آية 45 - 46.

[10]بحارالانوار، ج 6، ص 214.

[11] نهج البلاغه(فيض الاسلام)، ص 70، خطبة 20.

[12] ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 5، ص 471.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.