-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30690 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در روز قيامت انسان مي توان پدر و مادر و اقوام خود را شناسايي كند؟ نيز آيا كساني كه بهشتي اند مي توانند شفاعت كساني را كه جهنمي اند با توجه به شناختي كه از آنان دارند شفاعت كنند؟

قرآن مجيد مي فرمايد: باغ هاي جاويدان بهشت كه وارد آن مي شوند، و هم چنين پدران و همسران و فرزندان صالح آن ها و فرشتگان از هر دري بر آنان وارد مي گردند.[60]

كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروي از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق مي كنيم، و از پاداش عملشان چيزي نمي كاهيم و هر كس در گرو اعمال خويش است.[61]

آية فوق صريحاً اين مطلب را بيان مي كند كه در جمع بهشتيان، پدران و همسران و فرزندان آن ها كه صالح بوده اند وارد مي شوند، و اين در حقيقت براي تكميل نعمت هاي الهي بر آنان است، تا هيچ كمبودي حتي از نظر فراق افراد مورد علاقة خود نداشته باشند، و از آن جا كه در آن سرا كه سراي نوين و متكاملي است همه چيز تازه و نو مي شود آنان نيز با چهره هاي تازه و نو و محبت و صميمي گرم تر وارد مي شوند،محبتي كه ارزش نعمت هاي بهشتي را چند برابر مي كند. گرچه در آية فوق تنها پدران و فرزندان و همسران ذكر شده اند، ولي در واقع همة بستگان در اين جمع جمعند، چرا كه حضور فرزندان و پدران بدون حضور برادران و خواهران و حتي ساير بستگان ممكن نيست، و اين مطلب با كمي دقت روشن مي شود، زيرا هر گاه كسي بهشتي باشد پدر صالح او نيز به او ملحق مي شود و از آن جا كه پدر صالح بهشتي است همة فرزندانش به او مي پيوندند و به اين ترتيب برادران به هم ملحق مي شوند، و با همين محاسبه ساير بستگان نيز در آن جمع حضور خواهند داشت.[62]

علاوه بر پيامبران، امامان، علما و شهدا مؤمنان هم در قيامت حق شفاعت دارند و مي توانند كساني را شفاعت نمايند. رسول خدا(ص) فرمود: شفاعت براي انبيا و اوصيا و علما و شهدا و مؤمنين است.[63]

امام صادق(ع) فرمود: زائر امام حسين(ره) در قيامت صد نفر را شفاعت مي كند كه اهل آتش بوده اند.[64]

ضمناً بهتر است در مورد مسائل معاد به كتاب ارزشمند معاد در نگاه عقل و دين اثر دانشمند محترم حجت الاسلام محمد باقر شريعتي سبزواري مراجعه نماييد.

[60] رعد(13) آية 23.

[61] طور (52) آية 21.

[62] تفسير نمونه، ج 10، ص 195.

[63] محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 2، ص 1474، مادة شفاعت، حديث شمارة 9502 و 9503.

[64] بحارالانوار، ج 98، ص 77، حديث 36.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.