-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نحوة ارتباط با عالم برزخ و قبر چگونه است؟

ارتباط با عالم برزخ با توجه به بقاء روح در عالم برزخ قابل توجيه است و اين ارتباط طرفيني است؛ يعني در مواردي افرادي با مردگان تماس ميگيرند و از آن طرف ارواح نيز با زندگان در ارتباط اند، اما در مورد ارتباط با مردگان در كتاب هاي روايي آمده است كه پيامبر(ص) به سلمان فارسي نويد داده بود كه در آستانة مرگ با مرده اي سخن خواهد گفت. از اين رو، در روزهاي آخر عمر به قبرستان رفت و بر اهل قبور سلام كرد كه يكي از مردگان از قبر جواب سلام سلمان را داد و به سؤالات وي پاسخ گفت.[8]

البته اين ارتباط شرايط و آمادگي هاي ف راواني لازم دارد و مانند هر كار ديگر تخصص و استعداد خاصي مي طلبد. اما ارتباط مردگان با زنده ها به اشكال مختلف صورت ميگيرد. امام صادق(ع) مي فرمايد: مؤمن به ديدار خانوادة خود مي آيد و تنها خوبي ها را مي بيند و خوشحال مي شود و كافر تنها بدي ها را مي بيند و غمگين مي شود.[9]

البته خوشحال شدن و يا غمگين شدن آن ها را ما نمي فهميم، ولي اين ارتباط در روايات معصومين آمده و از اين طريق ما به وجود اين ارتباط علم پيدا مي كنيم. در روايات بسياري از شادي ارواح مؤمنين به وسيلة اعمال بازماندگان خبر مي دهد. از جمله در حديثي از امام صادق(ع) آمده: ميت به خاطر طلب رحمت و استغفار براي او خوشحال مي شود همان گونه كه افراد زنده با هدايا خوشحال مي شوند.[10] اين ارتباط ها به خاطر آن است كه اموات حيات برزخي دارند.

براي اطلاع بيشتر شما از عالم برزخ و خصوصيات آن جزوه اي ارسال مي شود و كتاب هاي، معاد در نگاه عقل و دين از استاد شريعتي سبزواري، معاد شناسي، جلد 3 از آقاي حسيني تهراني، پيام قرآن، جلد 5 از آقاي مكارم شيرازي، جهت مطالعه پيشنهاد مي شود.

[8] بحارالانوار، ج 22، ص 375.

[9] كافي، ج 3، ص 330.

[10] محجه البيضاء، ج 8، ص 292.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.