-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30692 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جبرئيل و ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل و نكير و منكر چه كساني هستند؟ وظيفة آن ها چيست؟

جبرئيل فرشته اي است كه وحي الهي را به پيامبر اكرم(ص) مي رساند. او ملك مقرب خدا و بزرگ تر از جميع فرشتگان است كه علم حضرت حق در او تجلي مي كند. جبرئيل يكي از چهار فرشتة مقرب، بلكه بالاترين آن ها است. در آيات قرآن مجيد از جبرئيل به نام هاي جبريل و روح الامين و رسول كريم نام برده شده و براي او پنج وصف آمده است:

1- رسول كريم: اشاره به ارزش وجودي و عظمت قدر او است.

2- ذي قوه: جبرئيل از جانب حق داراي چنان قدرتي بود.

3- مكين: فرشته برجسته.

4- مطاع: جبرئيل فرمان رواي فرشتگان است.

5- امين: در ابلاغ رسالت امانت دار است.[2]

ميكائيل و به تعبير قرآن ميكال فرشته رزق است. در حديث آمده است: ميكائيل بر ملائكه اي كه بر ارزاق موكل اند همچون ابر و ملائكة رعد و برق و ملائكة باد و باران وغيره سروري دارد.[3]

اسرافيل، فرشتة نفخ صور است. امام سجاد(ع) مي فرمايد: خداوند به اسرافيل امر مي كند تا به دنيا فرود آيد و صور با او است... و در آن مي رسد.[4]

امام سجاد(ع) مي فرمايد: نفخة مرگ از سوي اسرافيل است و بعد از آن خود اسرافيل هم مي ميرد و نفخة حيات از سوي خود پروردگار عالم انجام مي گيرد.[5]

عزرائيل: فرشتة مرگ است. قرآن مجيد از اين فرشته به عنوان ملك الموت ياد كرده است و مي فرمايد: بگو جان شما را فرشتة مرگ كه بر شما گمارده شده دريافت مي دارد.[6]

نكير و منكر: فرشتگانِ باز پرس قبرند. اين دو فرشته در قبر از اصول عقايد انسان سؤال مي كنند. بنابر نقلي همة فرشتگان از نور آفريده شده اند.[7]

[2] تكوير (81) آية 19 - 21.

[3] بحارالانوار، ج 59، ص 221.

[4] بحارالانوار، ج 6، ص 324.

[5] پيام قرآن، ج 6، ص 72.

[6] سجده (32) آية 11.

[7] كنزالعمال،ج 6، ص 136، ح 15156.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.