-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

لقمة حلال و حرام چه تأثيري روي روح انسان دارد؟ عاقبت كساني

كه لقمة حرام ميخورند چيست؟ چه ضرري به حال انسان دارد؟

از پيامبر بزرگوار اسلام نقل شده است: من أكل الحلال قام علي رأسه ملك يستغفرله حتي يفرغ من أكله و اذا وقعت اللقمه من حرام في جوف العبد لعنه كلّ ملك في السموات والأرض و ما دامت اللقمه في جوفه لا ينظر اللّه أليه و من أكل الققمه من حرام فقد باء بغضب من اللّه... ؛[26] هر كس از حلال بخورد، فرشتهاي براي او استغفار ميكند تا از خوردن فارغ شود. هرگاه لقمهاي از حرام در شكمعبدي وارد شود، هر ملكي كه در آسمانها و زمين باشد، او را لغنت ميكند و تا وقتي كه لقمة حرام در شكم او باشد، مورد توجه خدا نيست و دچار غضب الهي ميشود. اگر توبه كرد، خدا او را ميآمرزد و اگر توبه نكرده فوت كرد، آتش جهنم بر او سزاوارتر است .

باز از پيامبر(ص) نقل شده: من أكل لقه حرام لم تقبل له صلاه أربعين ليله و لم تستجب له دعوه أربعين صباحاً و كل لحم ينبته الحرام فالنار أولي به وان اللقمه الواحده تنبت اللحم ؛[27] هر كس لقمة حرامي بخورد، چهل شبانه روز نماز او قبول نميشود و دعاي او مستجاب نميشود و هر مقدار گوشت از لقمة حرام روييده شود، آتش سزاوار آن است، حتي يك لقمه گوشت بر بدن ميروياند .

لقمة حرام، به مال نامشروع و خوردنيها و آشاميدنيهاي حرام مانند گوشت مردار، خوك و شراب گفته ميشود.غذاهاي حرام در جسم و روح انسان اثر منفي ميگذارد. در روايت آمده است: اگر كسي خون بخورد، قساوت قلب ميگيرد . [28] شريك بن عبداللّه از علماي بزرگ اله سنّت در زمان مهدي عباسي بود. تقوا و احتياط را مراعات ميكرد. خليفه از او خواست قاضي بغداد شود يا معلّم فرزندانش و يا دعوت خل يفه را براي صرف نهاهار بپذيرد. او دو كار قبلي را نپذيرفت و به خوردن غذاي خليفه راضي شد. آشپز غذاي چرب و نرمي ترتيب داد، پس از صرف غذا شخصي كه خان سالار دربار بود گفت: بعد از اين غذا ديگر رستگار نميشود. فضل بن ربيع ميگويد: پس از خوردن غذا منصب قضاوت و آموزش بچههاي خليفه و رفت و آمد به دربار را پذيرفت. روزي براي دريافت حقوق نزد مسئول حقوق رفت. مقداري كمتر به شريك داد. وي ناراحت شد و گفت: چرا كم داديد؟ مسئول پرداخت گفت: گندم كه نفروختهاي! اين قدر سختگيري ميكني! گفت: چرا گرانتر از گندم يعني دينم را فروختهام.[29]

[26] بحارالانوار، ج 63، ص 313.

[27] همان.

[28] بحارالانوار، ج 62، ص 166.

[29] سفينه البحار، ماده شرك، به نقل اي مسعودي، مروج الذهب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.