-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30781 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه برائت ذمه ظلم به ديگري چيست؟

ظلم به ديگري ظلم مالي است و يا ظلم عرضي مظالم مالي اصطلاحاً به اموال و بدهي هايي گفته ميشود كه انسان از روي ظلم و بي عدالتي و غير شرعي از قبيل دزدي و غصب و كم فروشي و خيانت و امثال اينها از بندگان خدا گرفته و نپرداخته و حكم شرعي اين است كه اگر صاحب آن را ميشناسد، بايد عين اموال را به آنها بدهد و اگر عين، تلف و مصرف شده، بايد مثل يا قيمت آنها را بپردازد و اگر صاحب آنها را نميشناسد و معلوم نيستند، اين اموال و بدهيها، حتي اگر در ذمّه شخص باشد. از مصاديق مجهول المالك ميشود. ضمناً آن چه از ماشينهاي عمومي يا در مغازهها يا در مسافر خانه و امثال آن جا ميماند و پول اضافي كه اشتباهاً به انسان داده ميشود يا خسارتي كه انسان به ديگري وارد كرده، مثلاً ضرر مالي يا بدني كه موجب ديه شده و جبران نكرده و آن چه از اين قبيل امور است، همه دين است كه اگر طرف را ميشناسد، واجب است به هر نحو او را راضي كند و اگر او را نميشناسد، بايد پس از يأس از شناسايي صاحب آن، به عنوان مجهول المالك و مظالم عباد به فقير غير سيد صدقه داده شود، و هم چنين كليه حقوقي مالي كه انسان به ديگران مديون شده، مثل خرج و نفقه زن واجرت كارگر و حتي كتك زدن به كودك خود كه موجب ديه شده باشد و دست رسي به آنها يا ورثه آنان ندارد يا نميتواند آنها را شناسايي كند، در تمام اين موارد واجب است به مقدار يقيني به عنوان مجهول المالك و مظالم عباد به فقير غير سيد صدقه بدهند و خود را بري الذمّه كنند.(1)

ور در مورد مظالم عرض مانند غيبت ديگران واجب است توبه واستغفار شود تا روح و روان از آلودگي به گناه پاك گردد.(2)

پي نوشتها

1. آيت اللَّه فاضل لنكراني، استفتائات، ج 2، ص سؤال 941.

2. امام خميني، استفتائات، ج 2، گناهان كبيره، سؤال 15 و 16.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.