-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30857 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

آيا روح انسان را مي تواناحضار و يا با او ارتباط بر قرار كرد؟

احضار ارواح ارتباط با عالم ارواح، بيشتر از آن كه يك مسئلة علميباشد، تجربي و حسّي است ، ولي تفصيل آن از حوصلة واحد پاسخ به سؤالات خارج است؛زيرا اگر بخواهيم در اين زمينه سخن بگوييم، بايد آن را به تجربيات بعضي افراد كهمدعي ارتباط با روح و هستند، پيوند زنيم، حال آن كه بعضي از اين ادعاها دور ازحقيقت بوده و آن هايي كه توانسته اند در ملكوت تصرفت كنند، چيزي بر لب نياوردند ويا اگر اشارتي بوده، به ديده و نظر آن ها مشهود است. پس مسئله، شخصي و در انحصاربعضي افراد است و چون روح متعلق به عالم بقا مي باشد، ارتباط با آن در مواقع خاص ودر انحصار افراد خاص است، كه از ملكات بالاي روحاني و معنوي برخوردار بوده و قبلاز آن كه از دنيا رها شوند، با عالم بالا مربوط شده باشند. بحث ارتباط با ارواح درميان امت ها از پيشينيان تا به امروز زمينه هاي خاص به خود را داشته است و حتيبراي بسياري بازار گرمي خوبي بوده و بسياري از مدعيان با افكار مردم زود باور بازيمي كردند و حتي بعضي افراد تحصيل كرده را با باور غلط خود مي آزمودند.

اسپريتيسم و اسپري توآليسم را معمولاً به علم ارتباط با ارواح تفسيرمي كنند ، ولي بعضي اصرار دارند عود ارواح و تناسخ را نيز جزئي از اين علمبدانند.عودارواح ، نادرست است، اماارتباط با ارواح در حدودي خاص قابل مطالعه است. آميختن اين دو سفس4ه اي براي تحريفحقايق است. در ميان دانشمنداني كه گواهي به امكان ارتباط با ارواح از راه علميداده اند، افراد سرشناسي پيدا مي شوند كه دربارة همة آن ها نمي توان احتمال داد كهاغفال شده باشند و يا تلقين افراد شياد در آن ها اثر گذاشته باشد.[8]

در تاريخ صدر اسلام و نيز دروه هاي بعد از آن حتي امروز، اولياي الهي وعلماي بزرگ با ارواح در عالم برزخ گفتگو مي كردند. در روايت معروفي از پيغمبراكرم(ص) مي خوانيم هنگامي كه اجساد كشته شدگان مشركان مكه را در جنگ بدر در چاهيريختند، در كنار چاه ايستاد و اين جمله را فرمود : اي اهل چاه! آيا آنچه را كه پروردگارتان به شما وعدهداده بود، حق يافتيد؟ من كه وعدة پروردگارم را [در مورد پيروزي] حق يافتم!.

گروهي عرض كردند: ايا آن ها مي شنوند؟

فرمود: شما نسبت به آنچه مي گويم، از آن ها شنواتر نيستيد، ولي آن هاامروز پاسخ نمي دهند.2[9]

نتيجه: روح انسان قابل احضار است امّا اين كه چه كساني مي توانند چنينكاري را بكنند و يا اين كار صحيح است، جاي بحث دارد. از بشري كه هنوز در دنيا زندگيمي كند، نمي توان انتظار داشت كه از وراي غيب مُطلع شود، مگر افرادي كه جزء اوليايخدا هستند. چنين افرادي از دنيا با اراده و تصميم خود مي توانند با مكاشفه ، چشمخود را به دنياي ديگري باز كنند.

2[8]آيت الله مكارم شيرازي، عود ارواح يا ارتباط با ارواح ،ص 124، با تلخيص.

2[9]پيام قرآن ، ج 5، ص 457.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.