-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30858 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

آيا روح انسان مي تواندمحيط انسان را درك كند و در آن تأثير بگذارد؟

روح بعد از جدا شدن از جسم به عالم ديگر مي رود. قرآن مي فرمايد: بگو مرگي كه از آن مي گريزيد، بهشما رو خواهد آورد [ملاقات خواهد كرد] سپس شما را به سوي خداي دانا بازگشت خواهيدكرد و شما را به آنچه كرده ايد، آگاه مي سازد.[4]

انسان بعد از جدايي از عالم ماده و دنيا به عالم برزخ مي رود تا آن كه درقيامت مبعوث شد ه و وارد جايگاه ابدي شود.قرآن مي فرمايد: 000 وپيشاپيش آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند.[5]

وقتي روح به برزخ رفت، داراي حيات جديدي مي شود و عالم برزخ را عالميبسيار بزرگتر از دنيا مي بيند.

آيا روح انسان مي تواند محيط انسان ها را درك كند؟

اگر مقصود دنيا است، معلوم است . چون روح فعال است. گاهي به محيط انسان هارفت و آمد مي كند و از بستگانش مطلع مي شود. اگر روح مؤمن باشد، هر از چند گاهي ازوضع بستگانش با خبر مي شود. اگر روح كافر باشد، در عالم برزخ محبوس است و جز ازطريق ارواح تازه رسيده، اطلاعي از محيط انسان ها ندارد.

بعضي از انسان ها در اثر رياضت و مبارزه با نفس امّاره در دنيا به مراحليمي رسند كه داراي چشم برزخي مي شوند و از دنيا ، عالم بالا را درك مي كنند.چنين افرادي اگر به آن دنيا رفتند، آزاد و رهاهستند و به احتمال زياد از اتفاق هاي موجود با خبر مي شوند.

امام صادق(ع) فرمود: مؤمناهل خود را مي بيند و آنچه را كه موجب محبّت او است مي بيند، ليكن چيزهايي كه موجبكراهت او مي شود، از نظر او پوشيده مي شود . كافر نيز اهل خود را مي بيند و آنچهرا موجب ناراحتي و كراهت او است، مشاهده مي كند، ليكن چيزهايي را كه موجب محبت اواست، از نظر پوشيه مي شود. نيز بعضي از مؤمنان در هر هفته يك بار در روز جمعه بهزيارت و ملاقات اهل خود مي رسند و بعضي ديگر بر حسب مقدار عمل خود مي توانند آنانرا ملاقات و زيارت كنند.[6]اسحاقپسر عمار مي گويد: از امام كاظم (ع) راجع به ارواح درگذشتگان پرسش كردم كه ايا آنها اهل خود را ملاقات مي كنند ، حضرت فرمود: بلي . گفتم : در چه مقدار از زمانديدار مي كنند. حضرت فرمود: در هر جمعه و در هر ماه و در هر سال يك بار بر حسبمنزلت و مكانت مؤمن.[7]

امّا اثر گذاري آنها جز از طريق دعا و نفرين نمي باشد.

در صورت استجابت، در زندگي بستگان بي اثر نمي باشند.

2[4]جمعه (62) آية 7.

2[5]مؤمنون (23) آيه 100.

2[6]معاد شناسي، حسيني تهراني، ج 3، ص 220.

2[7]همان، ص222.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.