-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30930 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از كجا بدانيم خدا يكتا بي نياز است؟

يكتايي خدا نياز به استدلال ندارد، بلكه شريك داشتن به دليل نيازمند است، زيرا هنگامي كه يك حقيقت اثبات شد و قبول كرديم، خدا و خالقي بر جهان حاكم است، خواه ناخواه يك فرد آن اثبات ميشود. براي اثبات فرد دوم به استدلال نيازمنديم. در زمينه صانع و آفريدگار بزرگ جهان، هنگامي كه اصل وجود خالق اثبات گرديد، قطعي است كه بالاخره آن مفهوم در يك فرد تحقق دارد، ولي آيا آن حقيقت را فرد ديگري نيز دارد؟ اين مسئلهاي است كه استدلال ميخواهد. با اين حساب اگر خداوند يكي است، استدلالي نميخواهد و براي اثبات شريك براي خدا به برهان و دليل احتياج داريم.

ثانياً: چرا خدا داراي همتا باشد؟ اگر به اين علت است كه يك خدا نميتواند جهان را اداره كند و كار آفرينش را انجام دهد، در اين صورت هيچ يك از اين دو فرد، خدا نيستند زيرا هر دو عاجز و ناتوان و ناقص اند. اگر يكي از آن دو بدون كمك از ديگري ميتواند مستقلاً به ترتيب نظام هستي پرداخته و جهان را اداره كند و ديگري نميتواند، همان كه ميتواند خدا است و ديگري كه نميتواند خدا نيست.

ثالثاً: اگرخداي ديگري نيز وجود داشت، آثار و مخلوقات و پيامبران بايد داشته باشد، حال آن كه تممي پيامبران از الله سخن گفتهاند و هيچ پيامبراز طرف خداي ديگر را سراغ نداريم. اين حقيقت را حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد: پسرم! بدان اگر پروردگارت شريكي داشت، رسولان او نيز به سوي تو ميآمدند و آثار ملك و قدرتش را ميديدي و افعال و صفاتش را ميشناختي. اما او خداوندي است يكتا. همان گونه كه خويش را توصيف كرده است، هيچ كس در ملك و مملكتش قادر به ضديت با او نيست.(1).

يكي ديگر از صفات خدا قدرت و بي نيازي او است. ما معتقديم كه بايد خداوند متعال كه آفريدگار جهان با آن همه عظمت و نظم و هماهنگي است، داراي حكمت و قدرت نامحدود باشد. او هر عملي را كه به صلاح و مصلحت بداند، انجام ميدهد. چه زيبا در قرآن اين مطلب را بيان كرده است: و ما كان الله ليعجزه من شيءفي السموات و لا في الارض انه كان عليماً قديراً؛(2) خدا اين گونه نيست كه چيزي در آسمانها و يا در زمين او را عاجز سازد. به درستي كه او هم دانا و هم توانا است.

عظمت و توانمندي و قدرت خدا، براي كساني كه در مخلوقات تفكر و دقت ميكنند، واضح است.

پينوشتها:

1 - نهج البلاغه، نامه 31.

2 - فاطر (35) آيه 43.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.