-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

جناح چپ و راست چيست ؟

اصطلاح چپ و راست به مرور زمان تعبيرهاي وسيعي گرفته است و به تعريف واحد و دقيقي از آن امكان ندارد. اين اصطلاح اولين بار از مجلس ملّي فرانسه , بعد از انقلاب كبير سر در آورد.

در اين مجلس افرادي كه داراي نظريات راديكالي و انقلابي و تند بودند, در سمت چپ مجلس مي نشستند وآن هايي كه مخالف بودند, مثل محافظه كاران و ليبرال ها, در طرف راست قرار داشتند.

اين امر به تدريج به صورت يك سنّت در پارلمان هاي اروپايي درآمد. چپي به كساني اطلاق مي شد كه طرفداردگرگوني هاي بنيادي و تند و توسل به خشونت و قوهء قهريه بودند, و راستي به آن هايي گفته مي شد كه مخالف تغييرسريع و بنيادي در نظام بودند و توسل به زور و خشونت را قبول نداشتند و معتقد بودند تنها اصلاحات ظاهري درنظام سياسي كشور صورت بگيرد.(1)

جناح چپ امروز در ايران به كساني اطلاق مي گردد كه مخالف خشونت و توسل به قوهء قهريه هستند و نظام ديني و ولايي را قبول ندارند يا ولايت مطلقه را نمي پذيرند و يا مشروعيت نظام ولايي را انتصابي و متعين از طرف شارع مقدس (خدا و پيامبر و امام معصوم :) نمي دانند.

جناح راست به كساني گفته مي شود كه معتقدند بايد حكومت و نظام ولايي ولايت مطلقه باشد و مشروعيت آن از طرف شارع مقدس است , اما مقبوليت نظام و حكومت از سوي مردم است .

البته تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد.

(پـاورقي 1.دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي , آشنايي با مكاتب و اصطلاحات عقيدتي و سياسي , سال دوم , مراكز تربيت معلّم , شماره كد2014 ص 116ـ 117مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.