-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30970 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا انسان هاي گنه كار پس از چشيدن عذاب در جهنم وارد بهشت مي شوند؟

همان طور كه مي دانيم گناه بر دو قسم است : صغيره و كبيره . از آيات و روايات استفاده مي شودكه مرتكبان سغيره بعد از كيفر متناسب با جرم خود, اهل نجاتند و ان شاءالله وارد بهشت مي شوند:< ان تجتنبواكبائر ما نتهون عند نكفّر عنكم سيّئاتكم ;(1) اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد, ديگر بدي ها بخشوده مي شود>.

از آيه استفاده مي شود آنچه مهم است و دامنگير انسان مي شود, گناهان كبيره است و صغيره عواقب خطرناكي ندارد. در مورد مرتكبان كبيره بين مسلمانان اختلاف است .

(طايفه اي از خوارج ) ارتكاب هر نوع كبيره را موجب كفر مي دانند و معتقدند مرتكب كبيره هميشه در آتش است و هيچ وقت خلاصي ندارد.

نقطهء مقابل آن ها گروه هستند كه مي گويند: با داشتن ايمان هيچ نوع معصيتي به انسان ضررنمي رساند و شخص مؤمن اهل بهشت است , اعم از اين كه معصيتي كرده باشد يا نه و خواه كبيره باشد يا نه .

امّا شيعه معتقد است كه مؤمن گنه كار خلود در آتش ندارد و بالاء خره روزي از عذاب رهايي مي يابد وسرانجام وارد بهشت مي شود.

شيخ مفيد رحمةالله عليه در كتاب اوائل المقالات مي فرمايد: < علماي اماميه اتفاق نظر دارند كه تهديد به خلود و جاودانگي در آتش مخصوص كفّار است و كساني كه داراي ايمان به خدا و اقرار به فرايض او از جمله نماز دارند, هرگاه مرتكب گناهي بشوند, شامل نمي شود.(2)

جناب مرحوم علامه حلي رحمة الله عليه هم در كتاب شرح تجريد بعد از بيان اين مطلب كه مسلمان ها برعذاب ابدي كفار اتفاق نظر دارند, مي فرمايند: ,آنها را همچون كفّار مي دانند, ولي اماميه و گروه كثيري از معتزله و اشاعره معتقدند كه عذاب آنها سرانجام پايان مي يابد>.(3)

(پـاورقي 1.نساء (4 آيهء 31

(پـاورقي 2.اقتباس از پيام قرآن , ج 6 ص 491

(پـاورقي 3.همان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.