-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معاد جسماني است يا روحاني و منظور از جسماني وروحاني بودن معاد چيست ؟

گروهي از متكلمان (دانشمندان علم عقايد و جهان بيني ) معاد راجسماني دانسته و به وجود روحي جز جسم و مكانيسم بدن معتقد نيستند. درحقيقت روح در نظر آنان , جسم لطيفي است كه در بدن سريان دارد. اين گروه ,انسان را صرفاً يك موجود مادي مي پندارند و به چيزي جز بدن , عقيده ندارند,اما گروهي از فلاسفه و پيروان مكتب تنها به معاد روحاني معتقدند ومي گويند: پس از مرگ , علاقهء روح نسبت بدن قطع مي گردد, ولي از آن جا كه روح موجود پيراسته از ماده است , فنا و نيستي به آن راه ندارد و پس از قطع علاقه از بدن , باقي و جاويد خواهد ماند. گروهي از حكما و عرفا به هر دو معادمعتقدند و مي گويند: روح در سراي ديگر به بدن بازگشت مي كند

آيات قرآن از نظريهء اخير پشتيباني مي كند و قرآن به روشني گواهي مي دهدمعاد انسان ها روحاني و جسماني است و جسمي كه روح به آن تعلق خواهدگرفت , همان جسم عنصري است كه مبدأ يك رشته فعل و انفعال هاي فيزيكي و شيميايي مي باشد.(1)

قرآن مجيد در پاسخ كساني كه زنده شدن استخوان ها را يك امر محال مي پنداشتند مي فرمايد: .(2)

در آيات مختلفي قرآن مجيد, بر امكان تحقق زندگي مجدد انسان و معادجسماني تأكيد مي كند; گاهي از طريق توجه دادن به زندگي نخست , بار ديگر بانشان دادن صحنهء رستاخيز در زمين هاي مرده و گاه با ارائهء نمونه هايي از احياي مردگان و در مواردي با ذكر احياي برخي از مردگان , مانند غُرَير و يا مرده نمايان ,مانند اصحاب كهف و زنده شدن مرغاني كه به وسيلهء ابراهيم سر بريده شدند,تعجب مشركان و مخالفت آن ها در مسئله معاد, بر سر همين مطلب بود كه چگونه وقتي ما خاك شديم و خاك ما در زمين گم شد, دوباره لباس حيات در تن مي كنيم ؟! آن ها مي گفتند: چگونه اين مرد به شما وعده مي دهد وقتي كه مرديدو خاك شديد, بار ديگر به زندگي باز مي گرديد؟!(3) قرآن مجيد كراراً خاطر نشان

مي كند: انسان در قيامت از قبر خارج مي شود.(4)

بديهي است قبر مربوط به معاد جسماني است . توصيف هاي زيادي كه درقرآن مجيد از مواهب مادي و معنوي بهشت كرده است , همه نشان مي دهدمعاد, همه در مرحلهء جسم و هم در مرحلهء روح تحقق مي پذيرد و گرنه حور وقصور و انواع غذاهاي بهشتي و لذائذ مادي , در كنار مواهب معنوي معنا ندارد.از روايات معصومان نيز معاد جسماني و روحاني استفاده مي شود. علي 7ي فرمايد: .(5) در مود معاد جسماني , از سوي محققان

تصاوير مختلفي ذكر شده است .(6)

(پـاورقي 1.جعفر سبحاني , معاد انسان و جهان , ص 178 با تلخيص .

(پـاورقي 2.يس (36 آيهء 79

(پـاورقي 3.مؤمنون (33 آيه 35

(پـاورقي 4.يس (36 آيه 51

(پـاورقي 5.نهج البلاغه , خطبه 82

(پـاورقي 6.محمد باقر شريعتي سبزواري , معاد در نگاه وحي و فلسفه , ص 190ـ 200

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.