-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3101 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چرا امام خميني (ره ) در شهادت فرزندشان گريه نكردند و آن را از الطاف خفيّهء الهي دانستند, امادر شهادت استاد مطهري گريه كردند و گفتند كه حاصل عمرم از دست رفت ؟

زمان شهادت فرزند امام با زمان شهادت مطهري تفاوت داشت . زماني كه مرحوم آقا سيد مصطفي به شهادت رسيد, مردم ايران در ظلم و اختناق رژيم ستمشاهي به سر مي بردند و فرزنداني از مردم به شهادت رسيده بود. امام كه خود را يكي از خدمتگزاران مرد و همراه و همگام با آنان مي دانست و رهبري نهضت را به عهده داشت ,بايد طوري با شهادت فرزندش برخورد مي كرد كه مردم روحيه مي گرفتند. اما شهادت مطهري بعد از پيروزي انقلاب و در زمان حساسي واقع شد و نياز امام و انقلاب به شهيد مطهري بسيار زياد بود, چون ايشان شخصيت برجسته ءعلمي و فرهنگي و فيلسوف و عارف و مفسّر و فقيه توانايي بودند كه مورد قبول همهء علما و مردم و شخصيتي با تقوا وخداترس و زاهد بود. اين گونه شخصيت ها كم تر يافت مي شوند. از طرفي مظلوميت ايشان در نحوهء به شهادت رسيدنش همگان را حيرت زده كرد و نه تنها امام , بلكه همهء مردم در سوگ او گريستند. خون اوتأثير به سزايي دراشاعهء كتاب هاي با ارزش و پرمحتواي اشان در جامعه مخصوصاً در ميان نسل جوان داشت . خداوند همهء شهداي راه حق و فضيلت و عالمان هدايت را بر سفرهء پرخير و بركت خويش همواره ميهمان بدارد و ما را رهرو آنان قرار دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.