-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31060 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند متعال عده اي را مي آفريند و به دنيا مي آورد,ولي بعد از مدتي مي برد؟ هدفش از آوردن و بردن چيست ؟ اگر از اول نمي آمدند, بهتر نبود؟!

براي پاسخ به اين سؤال لازم است به اين مثال توجه شود:شخصي خانهء بسيار كزچكي دارد و پنجاه نفر را براي مهماني دعوت كرده است و مي خواهد از آن ها در يك اتاق ده نفره پذيرايي كند! عقل سليم حكم مي كندپنجاه نفر را به پنج دستهء ده نفري تقسيم كند و هر دسته اي به نوبت وارد اطاق شوند و غذا بخورند و جاي خود را به ديگري واگذار كنند. در غير اين صورت هيچ كدام نمي توانند دعوت اين شخص را لبيك گويند و از سفره اش استفاده كنند.

در علم الهي , حدود مثلاً پانصد ميليارد نفر استعداد حيات و استحقاق آمدن به دنيا را دارند و خدا از آن رو كه عادل است , بايد به همهء هستي دهد وآنان را به دنيا بياورد. از طرفي دنيا ظرفيتش محدود است و امكان ندارد همه باهم در آن زندگي كنند و به حيات ادامه بدهند; پس به ناچار بايد به دسته هاي متعددي تقسيم شوند و هر كدام به نوبت بيايند و بروند تا جا براي ديگران فراهم شود و در نتيجه همه بتوانند از سفرهء الهي در دنيا بهره مند گردند.

علاوه بر اين , خواه ناخواه روزي انسان , شادابي و طراوت ايّام جواني را ازدست مي دهد و نور چشمانش كم فروغ و قوهء شنوايي اش ضعيف و قامتش خم و پاهايش سست و كم كم زمين گير مي شود. در اين صورت از هر جهت نيازمندديگران مي شود و بايد عده اي از اين گونه افراد پرستاري كنند و آن ها را تر وخشك نمايند; نتيجه اين مي شود كه پرستاران از زندگي خود مي مانند و چرخ زندگي آنان از حركت مي ايستد, لذا حكمت اقتضا مي كند سالمندان و از كارافتاده ها و به طور كلي آن هايي كه مزاحم كار ديگران هستند, از جهان كوچ كنند وبه عالم ديگري انتقال يابند, تا هم خود راحت شوند و هم ديگران .

بنابراين , دنيا سراي موقت و آخرت جايگاه ابدي است و بشر آمده است چند روزي در دنيا بماند و كار كند و زحمت بكشد و توشهء مناسبي براي جهان ابدي فراهم كند و بدان جا كوچ نمايد.

همين سؤال را حضرت موسي از خداوند پرسيد و ذات پروردگار پاسخي به او داده كه جناب مولوي آن را به اين صورت بيان كرده است :

]گفت موسي اي خداوند حساب نقش كردي , باز چون كردي خراب

نر و ماده نقش كردي جان فزاوانگهي ويران كني آن را چرا؟!

گفت حق : دانم كه پرسش ترا نيست از انكار و غفلت و ز هوي

ورنه تأديب و عتابت كردمي بهر اين پرسش تو را آزردمي

ليك مي خواهي كه در افعال مابازجويي حكم و سرّ قضا

تا از آن واقف كني مرعام را پخته گرداني بدين هر خام را

پس بفرمودش خدا اي ذولباب چون بپرسيدي , بيا بشنو جواب

موسيا! تخمي بكار اندر زمين تا تو خود هم وادهي انصاف اين

چون كه موسي كشت و كشتش شد تمام خوشه هايش يافت خوبي و نظام

داس بگرفت و مر آن ها را بريدپس ندا از غيب در گوشش رسيد

كه چرا كشتي , كني و پروري چون كمالي يافت , آن را مي بري ؟

گفت يارب : ز آن كنم ويران پست كه در اين جا دانه هست و كاه هست

دانه لايق نيست در انبار كاه كاه در انبار گندم هم تباه

نيست حكمت اين دو را آميختن فرق واجب مي كند در بيختن

گفت : اين دانش ز كه آموختي ؟ نور اين شمع از كجا افروختي ؟

گفت : تمييزم تو دادي اي خداگفت : پس تمييز چون نبود مرا؟

در خلايق روح هاي پاك هست روح هاي تيرهء گلناك هست

اين صدف ها نيست در يك مرتبه در يكي در است و در ديگر شبه

واجب است اظهار اين نيك و تباه هم چنان كاظهار گندم ها ز كاه (1)

(پـاورقي 1.برداشت از كتاب عدل الهي , استاد مطهري , ص 181

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.