-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31064 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند اعتقاد به روز قيامت را تأكيد مي كند و مرتباً به آن تذكّر مي دهد؟

اگر ما قرآن را كتاب تربيت و تهذيب و برنامهء زندگي انسان بدانيم كه اين چنين است , جواب سؤال , خود به خود روشن مي شود. مسئلهء اعتقاد به روز باز پسين , مسئله كوچكي نيست كه بتوان به سادگي ازآن گذشت . جهان آخرت , هدف و منزل اصلي انسان است و اين جهان به مانند كاروان سرايي است كه مسافران , چند روزي در بين راه در آن اطراق و استراحت مي كنند, اما اين منزل گاهِ موقت , نقش اساسي در آن منزل گاه دائمي را دارد كه در حقيقت , زندگيِ دنيا, گر چه موقت و كوتاه است , اما جهان ديگر, دائمي و بسيارمهم است . در حقيقت دنيا و آخرت , دو روي يك سكّه است و اعمال و كردار ما در اين جهان , عكس العمل جاودانه دارد ; لذا تذكر اين مطلب براي انسان بسيار مهم و اساسي است كه هماره انسان متوجه باشد در دنيا,آخرت خود را مي سازد و حواسّش را جمع كند كه نتيجه و عكس العمل كردار اين دنيا, به ضرر و خسران انسان نينجامد.

اگر انسان بكوشد با تهذيب نفس و كمالات انساني و تعديل صفات اخلاقي , ملكات خوبي را كسب كند و بااعمال و رفتار خود, وظايف خود را نسبت به خدا و بندگان خدا, آن چنان كه بايد و شايد انجام دهد, نتيجه وبازتاب خود آن را خواهد ديد:

كمي خوبي كند, آن را مي بيند و هر كس به اندازهء كمي بدي كند, آن را مي بيند>.

بهشت هاي پرنعمت در انتظار آنان است >.

و چون طبيعت انسان , فراموش كار و ظلوم و جهول است , تذكر اين مطلب مهم , لازم و ضروري است تاانسان را از غفلت به در آورد و متوجه خود سازد; لذا در قرآن متجاوز از 1200آيه دربارهء جهان آخرت آمده واين , حاكي از اهميت مسئله است .

ذكر چند آيه لازم به نظر مي رسد:

باشيد و هر كس بايد منتظر پيش فرستاده هاي خود باشد. تقواي الهي را مراعات كنيد. همانا خداوند به كارهاي شماآگاهي دارد و مانند كساني كه خدا را فراموش كردند نباشيد, كه در نتيجه خود را فراموش كردند. آنان فاسقان اند>.

در سورهء قارعه مي فرمايد:

پروانه هاي پراكنده خواهند بود و كوه ها مانند پشم رنگين حلاّجي شده مي گردد, امّا كسي كه در آن روز ترازوي اعمالش سنگين است , زندگي خوشنود كننده اي خواهد بود و امّا كسي كه ترازوي اعمالش سبك باشد, جايگاهش دوزخ است .تو چه مي داني كه دوزخ چيست ؟ آتشي است سوزان !>.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.