-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر دو نفر در دو مكان متفاوت , يكي در محيطي مذهبي و سالم و ديگري در محيطي غيرمذهبي و آلوده , مرتكب گناه مشابه شوند, آيا در قيامت كيفر يكسان خواهند داشت ؟

در قرآن مي خوانيم : آن هايي كه فرشتگان روحشان را قبض كردند در حالي كه ظالم و ستمكاربودند, از آن ها مي پرسند: اگر مؤمن و مسلمان بوديد, چرادر صفوف كفارها يا محيط فاسد و آلوده بوديد؟ به عنوان عذر خواهي مي گويند: ما در محيط خود تحت فشار و مستضعف بوديم ; به همين جهت توانايي براي اجراي فرمان خدا را نداشتيم . اين اعتذار واهي از آن ها پذيرفته نمي شود و به زودي از فرشتگان خدا پاسخ مي شوند: مگر زمين خدا وسيع و پهناور نبود؟ چرا از محيط آلوده كوچ نكرديد؟

در پايين آيه به سرنوشتشان اشاره مي كند كه جايگاهشان در جهنم است . امّا بلافاصله در آيهء بعدي مستضعفان و ناتوان هاي واقعي را استثنا مي كند و مي فرمايد: ممكن است اين ها مشمول عفو شده و آمرزيده شوند; يعني كيفرشان با ديگران متفاوت باشد.

آن چه از آيه فهميده مي شود اين است كه : هر گاه انسان مستضعف و غير مستضعف , گناه مشابهي رامرتكب شوند, در قيامت كيفر يكساني نخواهند داشت .

مستضعف كيست ؟

از بررسي آيات و روايات استفاده مي شود افرادي كه از نظر فكري و بدني و اقتصادي آن چنان ضعيفند كه قادر به شناسايي حق از باطل نيستند و يا اين كه عقيدهء صحيح و حق را تشخيص داده , اما بر اثر ناتواني جسمي يا ضعف مالي و يا محدوديت هاي كه محيط بر آن ها تحميل كرده , قادر بر انجام تكاليف به نحو شايسته نباشند,مثلاً نتوانند مهاجرت كنند, مستضعفند.

از امام موسي بن جعفر7پرسيدند: مستضعفان كيانند؟ فرمود: مستضعف كسي است كه دليل و حجّت شرعي به او نرسيده و به وجود اختلاف (كه محرك تحقيق است ) پي نبرده باشد, اما هنگامي كه به اختلاف پي برد, مستضعف نيست .(1)

با توجه به مطالب فوق پاسخ سؤال اين است : وظيفهء شخصي كه در محيط آلوده زندگي مي كند, هجرت وكوچ كردن به محيط سالم است . در صورت عدم توانايي بر هجرت , در حد توان بكوشد دامن خود را آلوده نسازد. چنين شخصي اگر توجه كند مرتكب گناه نشود, ولي ناخواسته لغزشي كند, از نظر كيفر با كسي كه درمحيط سالم گناه مي كند, فرق دارد.

(پـاورقي 1.شيخ عبدد علي بن جمعة العروسي الحويزي , تفسير نور الثقلين , ج 1 ص 539 محمد بن يعقوب كليني , اصول كافي , ج 4 ص 130 باب المستضعف .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.