-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا كسي كه دزدي كرده است، بايد حتما دستش قطع شود؟ شرايطش چيست؟

دزد، با داشتن شرايط ذيل دستش قطع مي شود:

1 - بالغ باشد،

2 - عاقل باشد،

3 - با اختيار خودش دزدي كرده باشد، نه اين كه وي را به دزدي مجبور كرده باشند،

4 - ناچار به دزدي نباشد، بنابراين اگر گرسنه باشد و پولي براي خريد نان نداشته باشد و از كسي هم نتواند قرض بگيرد و اگر نان نخورد، از گرسنگي مي ميرد، اگر براي رفع اضطرارش دزدي كند، دستش قطع

نمي شود.

5 - حرز را بشكند، مثلا در خانه را باز كند يا در ماشين قفل باشد و دزد به وسيله اي در را باز كند و ماشين را بدزدد.

اما اگر در ماشين باز باشد ، يا پولي در خيابان افتاده باشد و مورد سرقت قرار گيرد، دست دزد قطع

نمي شود.

6 - پول يا مال را خودش يا با مشاركت ديگري از حرز خارج كرده باشد. از اين رو اگر كسي از خانه اي چيزي بدزد و بيرون آورد، و دزد ديگري در بيرون خانه از او مال را بدزدد، دست دزد دوم قطع نمي شود.

7 - دزد پدر صاحب مال نباشد، پس اگر پدر پول فرزندش را دزديد، دستش قطع نمي شود.

8 - مخفيانه بدزدد، پس اگر به زور وارد خانه اي شود و در جلوي چشم صاحبخانه به زور چيزي را بردارد و برود ، دستش قطع نمي شود.

9 - مال دزديده شده حداقل بايد به اندازة يك چهارم مثقال شرعي (18نخود) طلاي سكه دار ارزش داشته باشد.

10 - در قحطسالي دزدي نكرده باشد. اگر در سال قحطي دزدي كند، دستش قطع نمي شود.

11 - دزد نزد قاضي دوبار اقرار كند و يا دو شاهد عادل به دزدي فردي شهادت دهند.(1)

اگر كسي دزدي كرده باشد، ولي يكي از شرايط بالا را نداشته باشد، دستش قطع نمي شود، ولي مال دزديده شده، از وي گرفته و توسط قاضي تعزير مي شود، يعني به وي شلاق زده مي شود يا به زندان محكوم

مي گردد.

خواهر گرامي ، بعضي از پرسش ها ، مربوط به علم پزشكي است كه براي اطلاع از آن ها به كتاب هاي مربوطه يا پزشك مراجعه فرماييد.

پي نوشت ها :

1 - امام خميني ، تحريرالوسيله، ج2، ص 482 تا 488.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.