-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31290 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا توحيد مخصوص دنياست يا در آخرت هم وجود دارد؟

توحيد در لغت به معناي يكي گرداندن و يگانگي قائل شدن و حكم به وحدت چيزي دادن است.

از نظر انديشمندان اصول عقايد، توحيد عبارت است از باور داشتن به يگانگي خدا در ذات و صفات.

اين مفهوم اختصاص به دنيا ندارد و فرد در آخرت نيز به اين معنا معتقد خواهد بود، بلكه چه بسا در عالم قيامت اين معنا براي افراد ظهور بيشتري پيدا خواهد كرد و يقين انسان به توحيد و يگانگي خدا افزايش پيدا خواهد كرد.

به تعبير ديگر: هم چنان كه فرد مؤمن در دنيا معتقد است خداوند به همه صفات كمال آراسته است و از همه صفات نقص منزه است و خداوند هيچ گونه شبيه و نظيري ندارد، در عالم آخرت نيز بر همين عقيده باقي خواهد ماند.

در مورد اقسام ديگر توحيد نيز مي توان همين بحث را مطرح كرد، مثلاً توحيد ربوبي به معناي باور داشتن اين حقيقت است كه خداوند آفريدگار همه چيز است و جز و پروردگاري ديگر نيست، زيرا واژه رب در لغت به معناي مالك مدبّر است و ربوبيت خداوند به آن معنا است كه آفرينش ، مالكيت و تدبير شئون تمامي آفريدگان از آن خدا است. اين معنا اختصاص به دنيا ندارد و در عالم آخرت نيز افراد چنين اعتقادي را دارند يا در مورد توحيد عبادي كه شخص مسلمان بايد باور داشته باشد عبوديت و پرستش و بندگي خاص خداوند است و هيچ معبود راستيني جز او نيست، مختص به عالم دنيا نيست و در عالم آخرت نيز افراد داراي چنين عقيده اي هستند.

عالم آخرت و قيامت ، هنگام ظهور توحيد و يگانگي خدا است و افراد در روز قيامت به اين معنا اعتقاد بيشتري پيدا خواهند كرد: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار؛ در اين روز (قيامت) پادشاهي و ملك براي كيست؟ براي خداوند يگانه قهّار.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.