-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31293 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا خداوند انسان را در رنج آفريده است؟

خداوند زندگي انسان را توأم با رنج و مشقت قرار داد تا وي را تربيت كند و استعدادهايش را شكوفا نمايد.

شدايد و ناملايمات براي انسان جنبة سازندگي دارند. بسياري از كمالات و رشدها است كه جز در رو برو شدن با سختي ها و گرفتاري ها ، جز در نتيجة برخوردها، جز در ميدان مبارزه و پنجه نرم كردن با حوادث به دست نمي آيد.

سختي ها در زندگي بشر تنها گوهر واقعي انسان را آشكار نمي كند، بلكه به گوهر وي تكامل مي بخشد، بلاها و سختي ها اثر كيميايي دارند ، و سازنده اند. از موجودي ، موجود ديگر ، از ضعيف ، قوي ، از پست، عالي، از خام، پخته به وجود مي آورند.

همچنين خداوند به وسيله حوادث، انسان ها را امتحان مي كند. قرآن مي فرمايد: قطعاً همة شما را با چيزي از ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني، و كمبود ميوه ها آزمايش مي كنيم و بشارت ده استقامت كنندگان را.(1)

خداوند براي شكوفا كردن استعدادها و پرورش دادن بندگانش، آنان را با گرفتاري ها مي آزمايد، يعني همان گونه كه فولاد را براي استحكام بيشتر در كوره مي گذارند تا به اصطلاح آبديده شود، آدمي را نيز در كورة حوادث سخت پرورش مي دهد تا مقاوم گردد. امتحان خدا با گرفتاري ها ، به كار باغبان پر تجربه شبيه است كه دانه هاي مستعد را در سرزمين هاي آماده مي پاشد. دانه ها با استفاده از داده هاي طبيعي شروع به رشد و نمو مي كنند، تدريجاً با مشكلات مي جنگند و با حوادث پيكار مي نمايند، در برابر طوفان ها ي سخت و سرماي كشنده و گرماي سوزان، ايستادگي به خرج مي دهند تا شاخة گلي زيبا يا درختي تنومند و پرثمر بار آيد كه بتواند به زندگي خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد.

سربازان براي اين كه از نظر جنگي نيرومند و قوي شوند، به مانور و جنگ هاي فرضي مي برند و در برابر انواع مشكلات ، تشنگي ، گرسنگي ، گرما، سرما، حوادث دشوار و موانع سخت قرار مي دهند تا ورزيده و آبديده شوند.(2)

علي (ع) فرمود: در حوادث روزگار جوهر مردان شناخته مي شود.(3) و فرمود: سازندگي بلا و

گرفتاري ها براي مؤمن سريع تر است از اثر باران در زمين .(4) حضرت صادق (ع) فرمود: بلا زينت مؤمن است.(5) رسول گرامي اسلام فرمود: خداوند بندة مؤمنش را با بلا تغذيه مي كند، همان گونه كه مادر فرزندش را با شير تغذيه مي كند.(6)

حضرت صادق (ع) فرمود :مؤمن به منزله كفه ترازو است. هر اندازه ايمانش زياد شود، گرفتاريش زياد

مي شود .(7)

از قرآن و حديث استفاده مي شود نظام زندگي انسان در جهان هستي، نظام تكامل و پرورش است و همة مردم (از پيامبران گرفته تا ديگران) در حوادث روزگار دست و پنجه نرم مي كنند تا تربيت و ساخته شوند و شايستگي دريافت پاداش هاي عظيم الهي را كسب نمايند. از طرف ديگر وجود سختي ها در زندگي ، لازمه زندگي مادي است. زندگي مادي همراه با محدوديت و تزاحم و كشمكش ها است. مواد و عناصر در همديگر تأثير مي گذارند، يا اثر همديگر را خنثي مي كنند و به هر ترتيب ، تزاحم حاكم بر عالم ماده است و انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست. فيلسوفان مي گويند: لولا التضاد ما صحّ دوام الفيض؛ اگر تضاد و كشمكش نبود، فيض الهي دوام و استمرار نمي يافت. بنابراين وجود سختي ها و مشكلات نه تنها براي انسان ، بلكه تمام موجودات عالم است، با اين تفاوت كه لازمه تكامل انسان وجود سختي ها است.

پي نوشت ها :

1 - بقره (2) ايه 155.

2 - تفسير نمونه، ج1، ص 527؛ مرتضي مطهري ، ج بيست گفتار، ص 176.

3 تا 7 - محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمة ، واژة بلا، شمارة 1891 ، 1899 ، 1931، 1950.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.