-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31301 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خداوند بي همتا است؟ چرا(پ)

درباره وحدانيت و يگانگي خداوند دلائل متعدّدي وجود دارد كه برخي از آنها برهان فلسفي و علمي و برخي ديگر دلائل نقلي... هستند.(1) در اين جا به برخي اشاره مي شود:

1- فطرت:

همان گونه كه فطرت(2) بر وجود خداوند دلالت دارد، بر يگانگي او نيز دلالت دارد؛ زيرا انسان در برابر مشكلات و گرفتاريها (كه اميدش از همه جا قطع مي شود و همه درهاي عالَم اسباب به روي وي بسته مي گردد) آهنگ توحيد را در ژرفاي وجود خود مي شنود كه او را به سوي مبدأ يگانهاي فرامي خواند كه قدرت مافوق همه مشكلات و فراتر از تمامي عالم اسباب است.(3) اگر قدرت ديگري وجود داشت، بايد انسان در هنگام مشكلات به او توسّل مي شد. عدم توسّل به قدرت ديگر بهترين دليل بر يگانگي خداوند است. در قرآن آمده است: هنگامي كه سوار بر كشتي مي شوند، خدا را با اخلاص مي خوانند (و غير او را فراموش مي كند) امّا هنگامي كه خدا آنها را به خشكي رسانيد و نجات داد، باز مشرك مي شوند.(4)

2- برهان وحدت و همآهنگي

از جمله راه هايي كه انديشمندان عقايد و فلاسفه براي رسيدن به يگانگي خداوند پيمودهاند. مطالعه جهان هستي است كه مجموعهاي است همآهنگ و واحدي است به هم پيوسته. اين وحدت و همآهنگي از وحدت و يگانگي خداوند خبر مي دهد. از اين برهان به عنوان برهان وحدت و همآهنگي ياد مي شود.(5)

اگر بر اين جهان دو يا چند قدرت حاكم بود، موجب بروز اختلاف و ناهمآهنگي مي گرديد.(6) چند قدرت بودن اقتضا مي كرد كه نظم و وحدت در جهان وجود نداشته باشد. در آيات متعدّد آمده است كه خالق جهان تنها خداوند است.(7) اين آيات اشاره برهان عقلي و فلسفي است: لوكان فيهما آلهة إلااللَّه لفسدتا؛(8) اگر در آسمان و زمين خدايان و معبودهايي جز اللَّه بود، نظم جهان بر هم مي خورد و آسمان و زمين ويران مي شدند.

هشام بن حكم از امام صادق(ع) سؤال كرد: چه دليلي داريم بر اين كه خداوند يگانه است، حضرت فرمود: اتصال التدبيرك و تمام الصّنع...؛(9) انجام و پيوستگي تدبير جهان و كامل بودن آفرينش.

3- دليل صرف الوجود

يكي از دلائل يگانگي خداوند برهان صرف الوجود است. منظور از برهان صرف الوجود آن است كه خداوند هستي مطلق است، و از هر نظر بي قيد و بي شرط و نامحدود است. نامحدود بودن معنايش آن است كه دومي براي او فرض نمي شود، چون وقتي سخني از دوگانگي پيش مي آيد، كه هر يك فاقد هستي ديگري است. به تعبير ديگر به جايي مي رسيم كه وجود اوّل پايان مي گيرد و وجود دوّم شروع مي شود، بنابراين هم وجود اول محدود است و هم وجود دوم چون هر كدام پايان و آغاز دارد. بر اين اساس هيچ كدام نمي تواند خداوند و هستي مطلق باشد.

در آيات نيز به نامحدود بودن خداوند و اين كه خداوند يگانه است، اشاره شده است.(10) در روايتي از امام سجاد(ع) آمده است: خداوند به هيچ محدوديّتي توصيف نمي شود. او برتر از چنين توصيفي است. چگونه ممكن است كسي كه هيچ حدي ندارد، توصيف به محدوديت گردد؟!.(11)

4- دليل فيض و هدايت

يكي از دلائل مهم يگانگي خداوند دليل فيض و هدايت است، يعني خداوند وجودي است كامل و چنين وجودي مسلّماً منبع فيض و كمال براي ديگران است. آيا ممكن است چنين منبع كمالي موجودات ديگر را از فيض خود محروم بگذارد و حداقل خود را به آنها معرّفي نكند و نشناساند؟ بر اين اساس اگر خدايان متعدّدي وجود داشت، بايد هر كدام رسولاني داشته باشند و خود را به مخلوقات معرفي نموده و هر كدام از پيامبران از خدايان متعدد خبر دهند و خدايان متعدد با فرستادن پيامبران خود به هدايت مردم بپردازند، حال آن كه همه پيامبران از خداوند يگانه خبر دادهاند. پس روشن مي شود غير از او معبود و خداوندگار ديگري نيست.

در برخي از آيات به اين مطلب اشاره شده است كه همه پيامبران از خداوند يگانه خبر دادهاند:(12) و ما أرسلنا مِن قبلك مِن رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله الاّ أنا فاعبدون؛(13) ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اين كه به او وحي كرديم كه معبودي جز من نيست، بنابراين تنها مرا پرستش كنيد.

پي نوشتها:

1. ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 3، ص 157 به بعد.

2. روم (30) آيه 30.

3. ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 175.

4. عنكبوت (29) آيه 65.

5. پيام قرآن، ج 3، ص 167.

6. پيام قرآن، ج 3، ص 178، محمّد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن، ج 3 - 1، ص 68.

7. ملك (67) آيههاي 21 - 22 و مؤمنون (23) آيه 91

8. انبيا (21) آيه 21 - 22

9. تفسير برهان، ج 3، ص 55.

10. يوسف (12) آيه 39؛ آل عمران (3) آيه 18؛ حديث (57) آيه 2.

11. اصول كافي، ج 1، ص 100، به نقل از پيام قرآن، ج 3، ص 192.

12. زخرف (43) آيه 45، احقاف (46) آيه 4.

13. انبياء (21) آيه 25.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.