-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31357 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

الف) آيا اموري همچون جن و پري حقيقت دارند؟ ب) آيا آنها نيز مانند انسان روز قيامت مورد بازخواست قرار ميگيرند؟ ج) آيا آنها عالم ديگري براي خود دارند و دين و مذهب داشته و مانند ما زندگي ميكنند؟

الف) جن چنانكه از مفهوم لغوي اين كلمه برميآيد، موجودي ناپيداست كه قرآن كريم مشخصات زيادي را براي او ذكر كرده است; از جمله: موجودي است كه از شعلههاي آتش آفريده شده و اين بدان معنا نيست كه واقعاً مانند آتش شعله داشته باشد; بلكه سرشت اوليه او از آتش بوده، مانند انسان كه از خاك خلق شده; يعني خلقت اوليّهاش از خاك بوده است.

جنها به طور طبيعي و عادي ديده نميشوند. اما گاهي در قالبهاي خاصي ظاهر ميشوند، چنانكه در داستان حضرت سليمانغ آمده است: و من الجنّ من يعمل بين يديه بإذن ربّه ... يعملون له ما يشأ من محـَريب و تمـَثيل و جفان كالجواب; (سبأ 12 و 13) و گروهي از جن پيش روي او به اذن پروردگارش كار ميكردند ... آنها هرچه سليمان ميخواست، برايش درست ميكردند: معبدها، تمثالها و ظروف بزرگ غذا تهيه ميكردند.

آنچه قرآن كريم دربارة جن فرموده، اين است كه آنها از آتش خلق شده، داراي تكليف و مسؤوليت هستند گروهي مؤمن صالح و گروهي كافر (جن، 11) داراي حشر و نشر و معاد (جن / 15) و قدرت ارتباط با برخي از انسانها (جن / 6) داراي قدرت زياد (نمل / 39) و قادر بر انجام برخي كارهايند (سبا / 12 و 13) و خلقت آنها قبل از خلقت انسان بوده است. (حجر / 27) و ...

ب) آيات و روايات دلالت دارند كه جنها نيز مانند انسانها مكلف و مختار هستند. (ذاريات، 56) از جمله آياتي كه بر اختيار و تكليف جنها دلالت دارد، آيهاي است كه مبعوث شدن پيامبراني را براي آنها عنوان كرده است. (انعام، 130) در جايي ديگر قرآن از قول خود جنها ميگويد: و از ميان ما برخي فرمانبردار و برخي منحرفند، پس كسانيكه به فرمانند، آنان در جستجوي راه درستند، ولي منحرفان هيزم جهنم خواهند بود. (جن، 14 و 15)

بنابراين، آنها هم مانند انسانها، كافر و مسلمان هستند، يعني برخي مسلمانند و طبق آيات روز قيامت بازخواست خواهند شد.

ج) اين كه آيا جنّيان، پيامبر و رسولاني از جنس خود داشته و به دين و مذهبي معتقدند يا خير؟

اوّلاً: از آيات و روايات، دليلي بر اين كه پيامبراني از جنس خود داشته باشند يافت نشد;

ثانياً: دليلها و شاهدهاي فراواني از آيات قرآن و روايات موجود است كه حكايت از اين دارد كه بعضي از پيامبران الهي و پيامبر اكرم و ائمه اطهار:، رسولان و پيشوايان جن نيز بوده و آنان مكلف به انجام دستورات الهي تحت رهبري آن رهبران الهي بودهاند.

مثلاً خداوند ميفرمايد: (به يادآور) هنگامي را كه گروهي از جن را به سويي متوجه ساختيم، كه قرآن را بشنوند; وقتي حضور يافتند به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و بشنويد! و هنگامي كه پايان گرفت، به سوي قوم خود بازگشتند و آنها را بيم دادند و گفتند: اي قوم ما! ما كتابي را شنيديم كه بعد از موسي نازل شده، هماهنگ با نشانههاي كتابهاي پيش از آن است، كه به سوي حق و راه درست، هدايت ميكند. اي قوم ما! دعوت كننده الهي را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد.(احقاف، 29 ـ 31)(ر.ك: تفيسر نورالثقلين، ابن جمعة العروسي الحويزي، ج 5، ص 433، ح 12، اسماعيليان، در مورد سؤالهاي بعضي از جنّ از محضر امام باقر7، در مورد مسائل ديني خود.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.