-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا لذت جويي و بيبند و باري باعث محروم شدن از نعمتهاي آخرت ميشود؟

پرسشگر محترم! در پاسخ به چند نكته توجه فرماييد:

1. لذت جويي و بهرهبردن از نعمتهاي دنيوي تا آن جا كه منجر به سرپيچي از دستورهاي خداوند متعال نشود و حدود و حريم شرعي استفاده از نعمتهاي مشروع دنيا، رعايت شود، نه تنها باعث محروميت از نعمتهاي اخروي نميشود; بلكه استفاده از دنيا براي رسيدن و بهرهمند شدن از نعمتهاي اخروي است پيامبر اكرمميفرمايد: دنيا مزرعه آخرت است.(عوالي اللالي، ابن جمهور احسائي، ج 1، ص 267، نشر سيدالشهدأ، قم.) و انسان و مؤمن حقيقي كسي است كه از دنيا و نعمتها و لذتهاي مشروع آن در راستاي آباد كردن آخرت و جلب خشنودي خدا و بهرهمندي از نعمتهاي او استفاده و بهره ميبرد و اصولاً انسان براي ماندن و لذت جويي به دنيا نيامده و اگر وقت و سرمايه خود را صرف لذت جويي كند از هدف اصلي باز ميماند و به او گفته ميشود: ... از طيبات و لذائذ در زندگي دنياي خود استفاده كرديد و از آن بهره گرفتيد....(احقاف،20)

2. خداوند متعال، نعمتهاي اخروي در بهشت را مخصوص كساني قرار داده كه به دستورها و فرمانهاي او عمل كرده و به تكاليفي كه خداوند بر عهده آنها گذارده عمل كردهاند، و در واقع نعمتهاي اخروي اجر و پاداش مؤمنان و پرهيزگاران ميباشد; (بقره،25)(ر. ك: تفسير نمونه، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 1، ص 139 ـ 144، دارالكتب الاسلامية.)

3. بي بند و باري و شهوت پرستي آفت راه و رهزني است كه چه بسا انسان را به طور كلي از هستي انساني ساقط و از راه و كمال و صراط مستقيم باز دارد; خداوند متعال ميفرمايد: خدا ميخواهد شما را ببخشد ]و از آلودگي پاك نمايد[ ولي آنها كه پيرو شهواتند، ميخواهند شما به كلي منحرف شويد. (نسأ،27)

حضرت عليميفرمايد: شهوتها (و بيبندو باريها) زهرهاي كشنده است.(غررالحكم، تميمي آمدي، ص 304، دفتر تبليغات اسلامي.) پيروي از هواهاي نفساني و گرفتاري در دام شيطان و تن به بي بند و باري دادن دين و عقل انسان را فاسد ميكند; آن حضرت در جايي ديگر ميفرمايد: كسي كه مشتاق بهشت باشد بايد شهوت پرستي را فراموش كند.(الكافي، محمد بن يعقوب كليني، ج 2، ص 131، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

4. ميان عقل و نفس، فطرت و غريزه، هواهاي نفساني و روح الهي و ملكات روحاني انسان و... درگيري، تزاحم و كشمكش است و انسان بايد تلاش كند كه با غلبه بر هواهاي نفساني طرف عقل و فطرت و روح الهي در وجود خويشتن را بگيرد و لذت جويي و غرق در بيبند و باري در راستاي تقويت هواهاي نفساني و تضعيف بعد انساني و روحاني انسان است و در واقع هر اندازه نفس اماره و سركش كه همانند اژدهايي است كه از بي آلتي افسرده است را تقويت كنيم در حقيقت هستي انساني خود را بيشتر به خطر انداختهايم و به قول مولوي:

نفس اژدرهاست او كي مرده استاز غم بي آلتي افسرده است

لذتجويي و بيبندوباري و تبعيت از نفس اماره و هواهاي نفساني آلت، انرژي و غذا براي نفس سركش فراهم ميكند و وقتي چنين شد، انسان را از هدف اصلي ـ كه كمال و تقرب به درگاه خداوند متعال است ـ بازميدارد و بدين ترتيب لذتجويي و بيبندو باري باعث محروم شدن از بهشت، خشنودي و رضاي خداوند و نعمتهاي سراي آخرت ميشود.(ر. ك: اخلاق در قرآن، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 277 ـ 306، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.